logo

Commencement Exercises High School Department 2015 – 2016

คณะเซอร์ขอร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ทุกโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ที่สำเร็จการศึกษาในระดับสูงสุด….
บ้างก็ 6 ปี บ้างก็ 12 ปี และบ้างก็ 15 ปี ที่อยู่กับพวกเรามาสิ่งที่สำคัญที่สุด คงมิใช่การสำเร็จการศึกษาเท่านั้น
แต่สิ่งที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใด คือ หัวใจ และชีวิต ที่พร้อมออกไปเผชิญกับสังคมภายนอกที่เต็มไปด้วยสิ่งต่าง ๆ มากมาย ด้วยคุณธรรม
และจริยธรรมที่ถูกปลูกฝังมา มิใช่เพียงเพื่อ “ตนเอง” ดำรงชีวิตได้เท่านั้น แต่ยังต้องนำ “ความรัก และเมตตา” ส่งต่อไปยังทุกคนที่
ด้อยโอกาสในสังคมรอบข้าง ไปยังธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั่นคือ แก่นแท้ของ…”ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน”

งานด้านการศึกษาของคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรเริ่มขึ้นในประเทศไทย เมื่อ ปี ค.ศ. 1905 (111 ปีที่ผ่านมา)
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
(นักเรียนในภาพคือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ รุ่นปัจจุบันที่เพิ่งจบการศึกษา)

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu