logo

การแข่งขัน

Tenkawa ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี 2019 “TENKAWA Thai High School Photo Contest 2019” ชิงโอกาสในการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันถ่ายภาพระดับนานาชาติ ณ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น จุดประสงค์ อยากให้เด็กได้มีโอกาสทำงานเป็นทีม (Teamwork) ให้เยาวชนเห็นคุณค่าของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ (Valuable local) สร้างเครือข่ายการถ่ายภาพ (Photo network) พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustainable Community) หัวข้อการประกวด ภาพถ่ายเล่าเรื่องราว “ชุมชนของคุณ” (จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ…ให้เรารู้จักเกี่ยวกับชุมชนของคุณ) “ชุมชน” สามารถตีความได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น : ธรรมชาติ / ชีวิตประจำวัน / สถาปัตยกรรม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม / ท้องถิ่น / ภูมิปัญญา / สังคม / อาหาร / งานคราฟต์ / ความเป็นเมือง ฯลฯ เป็นต้น หมายเหตุ : ภาพถ่ายทั้ง 6 […]
Read more
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเขา้ร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4 : Short Science Film #4 หัวข้อ “Science Around Us วิทยาศาสตร์รอบตัว” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท ประเภทการรับสมัคร ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า) กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า) ทีมละ 5 คน (ต้องครบ 5 คนเท่านั้น) ประเภทอุดมศึกษา (เทียบเท่า) นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา (เทียบเท่า) อายุไม่เกิน 25 ปี ทีมละไม่เกิน 5 คน ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา ทีมละไม่เกิน 5 คน กำหนดระยะเวลา ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า) เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 […]
Read more
สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย “Agri Plus Award 2019” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคในวงกว้าง รวมทั้งโอกาสในการต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ และได้เข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดกับกระทรวงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ ประเภทการประกวด ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food Product) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร (Food Product) กำหนดระยะเวลา เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2562 ติดต่อสอบถาม โทร 02-346-9000 / 098-863-6990 www.facebook.com/AgriPlusAward www.agriplusaward.com
Read more
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “รู้ รักษ์ ดินและน้ำตามรอยพ่อ” ชิงทุนการศึกษา และรางวัลต่างๆ มากมาย กลุ่มเป้าหมาย โครงงานของเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 โครงงาน โครงงานละ 2 คน อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 40 คน (โครงงานละ 1 คน) การดำเนินการ รอบคัดเลือก ผู้สนใจส่งคลิป VDO หัวข้อโครงงาน พร้อมแนวคิดในการทำโครงงานเป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 5 นาที พร้อมใบสมัครเข้าร่วมประกวดผ่านทาง E-mail: [email protected] ปิดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2562 ประกาศผลรอบคัดเลือกวันที่ 26 มีนาคม 2562 ผ่านทาง www.nsm.or.th รอบชิงชนะเลิศ โครงงานที่ผ่านรอบคัดเลือก จะได้เข้าร่วมการการประกวดรอบชิงชนะเลิศ โดยนำเสนอโครงงานจริง ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน […]
Read more
NANMEEBOOKS ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัล แว่นแก้ว ครั้งที่ 15 ปี 2562 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 380,000 บาท ประเภทการประกวด นิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม (2 ภาษา : ไทย-อังกฤษ) หัวข้อ : Active Citizen หนังสือภาพเสริมความรู้ (2 ภาษา : ไทย-อังกฤษ) หัวข้อ : รู้จักวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่าง ๆ นวนิยายสำหรับเยาวชน (ภาษาไทย) ไม่จำกัดหัวข้อ สารคดีสำหรับเยาวชน (ภาษาไทย) หัวข้อ : ประวัติศาสตร์ การส่งผลงาน เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน 2562 ส่งผลงานที่ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 วงเล็บมุมซองว่า […]
Read more
เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับ กลุ่มคนทำหนังสั้นโคราช ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “หนังรัก(ษ์)” ชิงทุนการศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หัวข้อการประกวด “หนังรัก(ษ์)” ด้วยแนวคิดการมองดูโลกอย่างผู้อาศัยในมุมมองความรักที่มีต่อโลก รายละเอียดภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์สั้นมีความยาวไม่เกิน 10 นาที รูปแบบภาพยนตร์สั้นต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับ “รัก(ษ์)” ภาพยนตร์สั้นต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1080p 24fps หลักฐานของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กำหนดระยะเวลา ระยะเวลาการรับผลงาน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2562 ประกาศและมอบรางวัลในงาน Korat film festival 2 ณ ลานข้างวัดพายัพ 29 – 30 มีนาคม 2562 การสมัครและส่งผลงาน ส่งผลงานพร้อมหลักฐานของผู้สมัครมาได้ที่ THE B HOUSE advertising 418 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 […]
Read more
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิติ (แบบใส่แว่น) หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และนวัตกรรมเกษตร” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้บทภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เกี่ยวกับพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร เพื่อให้ได้บทภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเกษตร เพื่อให้ได้บทภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ จุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้บุคลากรด้านการเขียนบทได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ลักษณะผลงาน ผลงานบทภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ มีความสนุกสนาน น่าติดตาม สร้างแรงบันดาลใจได้ และสามารถนำมาสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ (แบบใส่แว่น/Polarized 3D glasses) ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที โดยมีฉากตื่นเต้นเร้าใจแบบ3มิติทะลุจอ ไม่น้อยกว่า 5 ฉาก พิมพ์ในกระดาษขนาด A4 ด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 16pt. ตั้งค่าขอบหน้ากระดาษ ด้านละ 1 […]
Read more
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยและผู้สนใจ เกิดความตื่นตัวและสนใจในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ สื่อสารวิทยาศาสตร์ ผ่านงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และสร้างเวทีเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มีโอกาสทำความเข้าใจและสร้างเสริมจินตนาการไปกับองค์ความรู้อันหลากหลายทางวิทยาศาสตร์ ได้แสดงความสามารถและสะท้อนออกมาเป็นเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ในสื่อ “เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์” ประเภการประกวด ประเภทเยาวชน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย /อาชีวะศึกษาหรือการศึกษานอกระบบที่เทียบเท่า และนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 15-25 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ และ วุฒิการศึกษา หมายเหตุ ผู้ส่งผลงาน 1 คน สามารถส่งได้ 1 ผลงาน และ 1 ประเภทการประกวดเท่านั้น กติกาและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด ผู้สมัครต้องส่งงานเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย ความยาวไม่ต่ำกว่า […]
Read more
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 : Geo-informatics Media Contest 2019 หัวข้อ “ขุมทรัพย์ชุมชน” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ Theme : “ขุมทรัพย์ชุมชน” ขุมทรัพย์ชุมชน หมำยถึง บุคคล สถานที่ สิ่งของ สินค้า วิถีชีวิต ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ที่มีคุณค่าต่อชุมชน กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด รอบที่ 1 ทีม ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ทีมละไม่เกิน 3 คน พร้อมที่ปรึกษา (ครูหรืออาจารย์) ทีมละไม่เกิน 1 คน ทีมที่เข้าประกวดต้องส่งแนวคิด ผลงานเนื้อหา/เนื้อเรื่องหรือ Story Board พร้อมคำบรรยายรายละเอียดใต้ภาพ สามารถส่งเป็นภาพเขียน ภาพถ่าย หรือ Computer […]
Read more
สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานและสมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพการ์ตูน Digital Painting ประกวดถ่ายภาพ และประกวดวาดภาพโปสเตอร์ ในโครงการ “เด็กอวดดี” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างพื้นที่ให้กับเยาวชนได้แสดงออกด้านความคิด และทักษะความสามารถที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และการปฏิบัติงานจริง เพื่อส่งเสริมทักษะงานด้านศิลปกรรมของเยาวชน สร้างเครือข่ายของกลุ่มคนที่รักในศิลปะและคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีรูปแบบหลากหลายแบบและหลากหลายความคิด เพื่อส่งเสริมงานวาดภาพการ์ตูน Digital Painting ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเด็กไทยที่ได้รับอิทธิพลของศิลปะต่างชาติที่เข้ามาผสมผสานในงานศิลปะไทย และเยาวชนสามารถใช้เป็นทักษะในการประกอบอาชีพได้ เพื่อส่งเสริมเพลงประจาจังหวัด และแนะนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรี และให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านการถ่ายภาพ เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างอาชีพในสายงานของภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเรียนแล้วสามารถประกอบอาชีพด้านใดบ้างและมีรูปแบบการทางานเป็นเช่นไร แก่ผู้ที่สนใจในสาขางานของด้านศิลปกรรม คุณสมบัติของผู้ร่วมประกวด ประเภท ภาพถ่าย (ประเภทเดียว ม.ต้น) ประเภท การวาดภาพโปสเตอร์ (ประเภทเดียว ม.ต้น) ประเภท การ์ตูน Digital Painting (ประเภทเดียว ม.ต้น) ก้าหนดการ ปิดรับผลงาน /สมัครเข้าแข่งขัน : 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาเที่ยงคืน เปิดโหวตผลงานรางวัล Popular Vote : 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 […]
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
sirnak escort karaman escort igdir escort ardahan escort bitlis escort