logo

การแข่งขัน

PIM ขอเชิญชวนน้องๆ ม.ปลายหรือเทียบเท่า ที่รักการทำอาหาร มีความคิดสร้างสรรค์ มาร่วมแสดงความสามารถ ออกแบบเมนูอาหารไทย สร้างคุณค่าใหม่ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 🍽❤️🇹🇭 ในโครงการประกวด PIM Young Creative Food Contest 2019 ภายใต้หัวข้อ “Innovative Thai พลิกโฉมอาหารไทย ให้มี Style และ High Value” ร่วมชิงรางวัลมูลค่ากว่า 40,000 บาท พร้อมรับทุนการศึกษา คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สาขาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร รวมมูลค่า 1,000,000 บาท โล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ รับสมัครประเภททีม ทีมละ 2-3 คน 📆 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 พ.ค.62 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครเต็มอัตรา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด ในวันที่ 20 พ.ค. 62 📍 วันประกวด : วันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย. 62 เวลา 08.00 […]
Read more
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้แสดงความสามารถในการผลิตคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้คลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการเผยแพร่ให้ความรู้และเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้เข้าถึงสื่อที่มีความถูกต้อง เข้าใจง่าย สามารถนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ เป็นการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติของผู้ส่งเข้าประกวด เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในทีม (ส่งในนามบุคคลหรือเป็นกลุ่ม) ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ชิ้นงาน ต่อคน หรือ ต่อทีม แนวความคิดการประกวด ผู้ส่งผลงานสามารถเลือกแนวคิดเนื้อหาคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ให้ เพื่อจัดทำคลิปวิดีโอ หรือออกแบบสร้างสรรค์คลิปวิดีโอได้ตามแนวคิดของตนเอง โดยจะต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “อนามัยสิ่งแวดล้อม” แนวคิดเนื้อหาที่ 1 : การจัดการขยะ แนวคิดเนื้อหาที่ 2 : การจัดการมลพิษอากาศ แนวคิดเนื้อหาที่ 3 : การสุขาภิบาลอาหารและน้ำ แนวคิดเนื้อหาที่ 4 :การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ : แนวคิดเนื้อหาที่ 5 :เรื่องที่ควรรู้ (Key […]
Read more
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 595,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร ประเภทผลงานศิลปกรรม จิตรกรรม (Painting) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิค สีดินสอ สีเทียน ฯลฯ ประติมากรรม (Sculpture) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการปั้น การหล่อ การเชื่อม การแกะสลัก ฯลฯ ภาพพิมพ์ (Printmaking) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ เช่น แม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์ซิลค์สกรีน ฯลฯ สื่อผสม (Mixed media) เป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สื่อวัสดุและการผสมผสานเทคนิคต่างๆ ทางศิลปะ วาดเส้น (Drawing) เป็นผลงานที่เกิดจากเทคนิคการเขียนด้วยวัสดุต่างๆ ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ขนาดผลงานศิลปกรรม ระดับอายุ 5 – 8 ปี ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น 2 มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน 60 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ) ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น […]
Read more
บริษัท เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบงานศิลปะบนเรือท่องเที่ยว เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท ภายใต้แนวคิด “สายน้ำแห่งมรดกทางวัฒนธรรม : The River of Culture Heritage” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ที่มีความสามารถด้านการออกแบบหรือสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้ร่วมประกวด ออกแบบงานศิลปะบน เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท (เรือท่องเที่ยวธงสีฟ้า) และจะถูกนำเสนอสู่สาธารณะตลอดช่วงลำน้ำเจ้าพระยาที่ให้บริการ เพื่อเน้นให้เกิดความภาคภูมิใจในสายน้ำเจ้าพระยา แหล่งกาเนิดสรรพชีวิต ความเป็นอยู่ และคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมต่างๆ ตั้งแต่อดีตกาล ของประเทศไทย จวบจนปัจจุบัน ให้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอความภูมิใจนี้อวดสู่สายตาชาวโลก ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัด โจทย์การประกวด ให้ผู้เข้าประกวดออกแบบงานศิลปะบน เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท (เรือท่องเที่ยวธงสีฟ้า) ภายใต้แนวคิด “สายน้ำแห่งมรดกทางวัฒนธรรม” โดยมุ่งเน้นภาพลักษณ์ที่ดีงามของมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับแม่น้ำสายหลักของประเทศมายาวนาน รายละเอียดการนาเสนอ ที่มาของความคิด (idea) โดยสังเขป การใช้ภาพสัญลักษณ์ การใช้สี การใช้รูปแบบตัวอักษร (ออกแบบและชี้แจงโดยละเอียด) ส่งไฟล์ผลงานพร้อมใบสมัคร และสำเนาบัตรประชาชน […]
Read more
โรงเรียนนานาชาติเมริทตัน บริติช เชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ 90 วินาที หัวข้อ “เด็กคิดบวก : Positive Attitude” ชิงทุนการศึกษา พร้อมพร้อมโล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร ประเภทการประกวด Ÿระดับประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 3 คน) กรอบแนวคิด ระดับชั้นประถมศึกษา Positive Attitudeหรือ การคิดบวกนั้นสำคัญอย่างไร สามารถปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างไรจากการคิดบวก ได้ต้นแบบการคิดบวกนั้นมาจากใคร หรือมีใครเป็นต้นแบบ จะส่งต่อแนวคิดให้กับผู้อื่นได้อย่างไร มีความคิดสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร่วมประกวดต้องต้องถ่ายทอดแนวคิด ความรู้สึกและทัศคติต่อการคิดบวก ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการคิดบวกให้กับเด็กอายุระหว่าง 2 – 10 ปี และผู้ปกครอง สามารถปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างไรจากการคิดบวก จะส่งต่อแนวคิดให้กับผู้อื่นได้อย่างไร มีความคิดสร้างสรรค์ กำหนดระยะเวลา ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม – 8 เมษายน 2562 รางวัลการประกวด (รวม 4 รางวัล ) ระดับประถมศึกษา 1 รางวัลชนะเลิศ, ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 1 […]
Read more
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “คอกกั้นขยะ พับได้” สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท แนวคิด การออกแบบคอกกั้นขยะแบบพับได้ยึดติดกับที่นำมาวางในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและย่านการค้าของกรุงเทพมหานคร ทดแทนคอกกั้นขยะแบบเดิม หรือติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสม เพื่อความสวยงามของพื้นที่ในช่วงไม่ใช้งาน สร้างความสะดวกให้ประชาชนสัญจรทางเท้า ป้องกันการกระจัดกระจายของขยะ และน้ำขยะไหลนอง รวมถึงจะเป็นการสร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่สะอาดสวยงาม การออกแบบ ลักษณะทึบ ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 1-1.5 เมตร สูง 0.6 – 0.8 เมตร และมีช่องระบายน้ำที่สามารถเปิดปิดได้ ใช้พลาสติกเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต สามารถพับเก็บ และยึดติดเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้าย  ขั้นตอนการสมัคร เปิดรับยื่นใบสมัคร วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562 วิธีการสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร โดยสแกน QR Code หรือ จาก  website: www.irpc.co.th หรือ www.bangkok.go.th/environment […]
Read more
กรมกิจการพลเรือนทหารบก ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 “We Do Volunteer ทำให้ ด้วยใจ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท ประเภทการประกวด การประกวดภาพวาด การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  ระดับอุดมศึกษา การประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ ระดับอุดมศึกษา ระดับประชาชนทั่วไป กำหนดระยะเวลา   ปิดรับผลงานวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 วันประกาศผลการประกวด จะเเจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านทาง Facebook: Thailandwakeup www.thailandwakeup.com ติดต่อสอบถาม [email protected] www.facebook.com/thailandwakeup.th
Read more
กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียน และนักศึกษา อายุระหว่าง 15 – 20 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และมาตรการที่ทางราชการกำหนด คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน เยาวชน อายุระหว่าง 15 – 20 ปี ไม่จำกัดเพศและการศึกษา กติกาการประกวด ผู้เข้าร่วมโครงการต้องสมัครร่วมกิจกรรมเป็นทีม ๆ ละ 3 – 5 คน และสามารถดำเนินกิจกรรมตามที่กรมประชาสัมพันธ์กำหนด โดยส่งคลิปวิดีโอได้ทีมละ 1 เรื่องเท่านั้น ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับ การบริหารจัดการขยะ โดยต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” รวมอยู่ด้วย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ต้องมีเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี 4.2.4ผลงานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแต่ละเรื่องต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที 30 วินาที และมีความยาวไม่เกิน 2 นาที เท่านั้น […]
Read more
Tenkawa ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี 2019 “TENKAWA Thai High School Photo Contest 2019” ชิงโอกาสในการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันถ่ายภาพระดับนานาชาติ ณ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น จุดประสงค์ อยากให้เด็กได้มีโอกาสทำงานเป็นทีม (Teamwork) ให้เยาวชนเห็นคุณค่าของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ (Valuable local) สร้างเครือข่ายการถ่ายภาพ (Photo network) พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustainable Community) หัวข้อการประกวด ภาพถ่ายเล่าเรื่องราว “ชุมชนของคุณ” (จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ…ให้เรารู้จักเกี่ยวกับชุมชนของคุณ) “ชุมชน” สามารถตีความได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น : ธรรมชาติ / ชีวิตประจำวัน / สถาปัตยกรรม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม / ท้องถิ่น / ภูมิปัญญา / สังคม / อาหาร / งานคราฟต์ / ความเป็นเมือง ฯลฯ เป็นต้น หมายเหตุ : ภาพถ่ายทั้ง 6 […]
Read more
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเขา้ร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4 : Short Science Film #4 หัวข้อ “Science Around Us วิทยาศาสตร์รอบตัว” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท ประเภทการรับสมัคร ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า) กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า) ทีมละ 5 คน (ต้องครบ 5 คนเท่านั้น) ประเภทอุดมศึกษา (เทียบเท่า) นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา (เทียบเท่า) อายุไม่เกิน 25 ปี ทีมละไม่เกิน 5 คน ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา ทีมละไม่เกิน 5 คน กำหนดระยะเวลา ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า) เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 […]
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
sirnak escort karaman escort igdir escort ardahan escort bitlis escort