logo

การแข่งขัน

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิติ (แบบใส่แว่น) หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และนวัตกรรมเกษตร” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้บทภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เกี่ยวกับพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร เพื่อให้ได้บทภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเกษตร เพื่อให้ได้บทภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ จุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้บุคลากรด้านการเขียนบทได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ลักษณะผลงาน ผลงานบทภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ มีความสนุกสนาน น่าติดตาม สร้างแรงบันดาลใจได้ และสามารถนำมาสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ (แบบใส่แว่น/Polarized 3D glasses) ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที โดยมีฉากตื่นเต้นเร้าใจแบบ3มิติทะลุจอ ไม่น้อยกว่า 5 ฉาก พิมพ์ในกระดาษขนาด A4 ด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 16pt. ตั้งค่าขอบหน้ากระดาษ ด้านละ 1 […]
Read more
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยและผู้สนใจ เกิดความตื่นตัวและสนใจในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ สื่อสารวิทยาศาสตร์ ผ่านงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และสร้างเวทีเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มีโอกาสทำความเข้าใจและสร้างเสริมจินตนาการไปกับองค์ความรู้อันหลากหลายทางวิทยาศาสตร์ ได้แสดงความสามารถและสะท้อนออกมาเป็นเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ในสื่อ “เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์” ประเภการประกวด ประเภทเยาวชน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย /อาชีวะศึกษาหรือการศึกษานอกระบบที่เทียบเท่า และนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 15-25 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ และ วุฒิการศึกษา หมายเหตุ ผู้ส่งผลงาน 1 คน สามารถส่งได้ 1 ผลงาน และ 1 ประเภทการประกวดเท่านั้น กติกาและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด ผู้สมัครต้องส่งงานเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย ความยาวไม่ต่ำกว่า […]
Read more
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 : Geo-informatics Media Contest 2019 หัวข้อ “ขุมทรัพย์ชุมชน” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ Theme : “ขุมทรัพย์ชุมชน” ขุมทรัพย์ชุมชน หมำยถึง บุคคล สถานที่ สิ่งของ สินค้า วิถีชีวิต ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ที่มีคุณค่าต่อชุมชน กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด รอบที่ 1 ทีม ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ทีมละไม่เกิน 3 คน พร้อมที่ปรึกษา (ครูหรืออาจารย์) ทีมละไม่เกิน 1 คน ทีมที่เข้าประกวดต้องส่งแนวคิด ผลงานเนื้อหา/เนื้อเรื่องหรือ Story Board พร้อมคำบรรยายรายละเอียดใต้ภาพ สามารถส่งเป็นภาพเขียน ภาพถ่าย หรือ Computer […]
Read more
สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานและสมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพการ์ตูน Digital Painting ประกวดถ่ายภาพ และประกวดวาดภาพโปสเตอร์ ในโครงการ “เด็กอวดดี” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างพื้นที่ให้กับเยาวชนได้แสดงออกด้านความคิด และทักษะความสามารถที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และการปฏิบัติงานจริง เพื่อส่งเสริมทักษะงานด้านศิลปกรรมของเยาวชน สร้างเครือข่ายของกลุ่มคนที่รักในศิลปะและคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีรูปแบบหลากหลายแบบและหลากหลายความคิด เพื่อส่งเสริมงานวาดภาพการ์ตูน Digital Painting ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเด็กไทยที่ได้รับอิทธิพลของศิลปะต่างชาติที่เข้ามาผสมผสานในงานศิลปะไทย และเยาวชนสามารถใช้เป็นทักษะในการประกอบอาชีพได้ เพื่อส่งเสริมเพลงประจาจังหวัด และแนะนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรี และให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านการถ่ายภาพ เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างอาชีพในสายงานของภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเรียนแล้วสามารถประกอบอาชีพด้านใดบ้างและมีรูปแบบการทางานเป็นเช่นไร แก่ผู้ที่สนใจในสาขางานของด้านศิลปกรรม คุณสมบัติของผู้ร่วมประกวด ประเภท ภาพถ่าย (ประเภทเดียว ม.ต้น) ประเภท การวาดภาพโปสเตอร์ (ประเภทเดียว ม.ต้น) ประเภท การ์ตูน Digital Painting (ประเภทเดียว ม.ต้น) ก้าหนดการ ปิดรับผลงาน /สมัครเข้าแข่งขัน : 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาเที่ยงคืน เปิดโหวตผลงานรางวัล Popular Vote : 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 […]
Read more
สมาคมอาเซียน – ประเทศไทยิญนักเปลาย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยตระหนักถึงบทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่เยาวชนไทย เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นตัวแทนของโรงเรียน โรงเรียนหนึ่งส่งผู้แทนได้ไม่เกิน 2  คน และส่งเรียงความได้ไม่เกิน 2 ผลงาน ระดับอุดมศึกษา – กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา กำหนดระยะเวลา ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ทางช่องทางดังนี้ เว็บไซต์ของสมาคมอาเซียนฯ : www.asean-thailand.org เฟสบุ๊คของสมาคมอาเซียนฯ : ASEAN Association-Thailand เว็บไซต์ของกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ : www.mfa.go.th/asean รางวัลการประกวด ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท โล่และเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ […]
Read more
สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 18 ปีในวันที่สมัคร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ หัวข้อ “สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอายุ 18” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร หนังสือออกใหม่ของสำนักพิมพ์แพรวเยาวชนตลอดปี 2562 และหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน คุณสมบัติ อายุไม่เกิน 18 ปีในวันที่สมัคร กติกาการประกวด กติการอบคัดเลือก ถ่ายคลิปวิดีโอพูดสุนทรพจน์ในหัวข้อ “สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอายุ 18” ความยาว 4-5 นาที โดยเนื้อหาที่ใช้ในการพูดมาจากหรือเชื่อมโยงกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านหนังสือของแพรวเยาวชน ห้ามตัดต่อคลิปวิดีโอ ต้องเป็นการพูดต่อเนื่อง อัพโหลดคลิปวิดีโอลงใน Facebook ของตัวเอง โดยเปิดเป็นสาธารณะ และติดแฮชแท็ก #สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอายุ18 #แพรวเยาวชน ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ก่อนเวลา 24.00 น. ลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศผลการตัดสินรอบคัดเลือก 5 คนสุดท้าย ในวันที่ 20 […]
Read more
เว็บไซต์ “ต่อยอดออนไลน์” ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต “TYO Mascot Competition” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท พร้อมคูปองส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ “ต่อยอดออนไลน์” คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม รายละเอียดและเกณฑ์การพิจารณา ผลงานที่นำเสนอต้องสามารถสื่อความหมายที่ชัดเจน และสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของเว็บไซต์ “ต่อยอดออนไลน์” ผลงานที่นำเสนอต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมทั้งนำเสนอในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ทั้งในด้านของการรับรู้และง่ายต่อการจดจำของกลุ่มเป้าหมาย บุคคลทั่วไป สีมาสคอต : ใช้สีของโลโก้ต่อยอดออนไลน์ (#EA0029 / #3DAE2B / #194F90) เป็นหลัก โดยสีอื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนดสามารถนำมาใช้ได้ตามความเหมาะสม เกณฑ์การตัดสิน รอบคัดเลือก : ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานมาที่ Email: [email protected] เป็นไฟล์ภาพแบบดิจิตอล 2 มิติ ไฟล์นามสกุลใดนามสกุลหนึ่ง .jpg .jpeg หรือ .pdf ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุเหตุผล ตั้งชื่อผลงาน และรายละเอียดโครงการฯ โดยประกอบด้วย ภาพด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง รอบตัดสิน : ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือก ส่งเป็นไฟล์ภาพแบบดิจิตอล […]
Read more
Sea Concept Store “เอเชีย ฟรีไดฟ์ บูทีค” ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายกราฟฟิก ฟิน ฟรีไดฟ์ 4 สุดยอด แบรนด์ของโลก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ Fin Freedive Fin Freedive (ฟิน ฟรีไดฟ์) เป็นอุปกรณ์สำหรับกีฬาดำน้ำที่เรียกว่า Freedive (ฟรีไดฟ์) การดำน้ำตัวเปล่า เป็นกีฬาทางน้ำสมัยใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยม สามารถเรียนรู้ได้เร็ว มีความปลอดภัยสูง และไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แบบดำน้ำลึก คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เงื่อนไขการเข้าประกวด ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้โดยไม่จำกัดจำนวนแบรนด์ และไม่จำกัดจำนวนผลงาน แบรนด์ Leaderfins จากประเทศ Estonia www.leaderfins.com แบรนด์ SPIERRE จากประเทศ South Africa www.spirre.com แบรนด์ Penetrators จากประเทศ Australia www.penetratorfins.com แบรนด์ CarbonioGFT จากประเทศ Italy www.carboniogft.com […]
Read more
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน “ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ชิงเงินรางวัล ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทย รักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีคุณค่าและให้สาระความรู้ รวมทั้งข้อคิดในแง่มุมต่างๆ ได้มีโอกาสนาความประทับใจ ตลอดจนคุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน มาถ่ายทอดให้เป็นที่รับรู้สู่สาธารณชนกันอย่างกว้างขวาง ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบการเรียนปกติระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6, มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6, อาชีวศึกษา (ระดับ ปวช.) และอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) บุคคลทั่วไป ไม่กำหนดวัยวุฒิ ละคุณวุฒิ ประเภทการประกวด นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรืออาชีวศึกษาระดับ ปวช. นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี บุคคลทั่วไป ลักษณะผลงาน ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์บนกระดาษ […]
Read more
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท ประเภทของการประกวด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประชาชนทั่วไป การส่งผลงาน ระยะเวลาการรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 มีนาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ www.nvi.go.th จัดส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร เลขที่ 38 ซอยติวานนท์ 14 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รางวัลการประกวด ประเภทละ 3 รางวัล รวม 9 รางวัล รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท […]
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama