Loading ...
Updates
 • สรุปเนื้อหาสอบและตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

 • ระเบียบการแต่งเครื่องแบบเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

 • ประกาศห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

 • คะแนนจากการสอบ O-NET สูงสุดของโรงเรียน ปีการศึกษา2559

 • ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 • ประกาศการรับ ปพ.1 ของนักเรียนชั้น ม.6 และ ม.3

 • ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับ ชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

 • ประกาศรายชื่อนักเรียน เรียนซัมเมอร์ ประจำปีการศึกษา 2560

 • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เปิดรับบุคลากร ครู ประจำปีการศึกษา 2560

 • ตารางสอบ และสรุปเนื้อหาสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

Updates
 • ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ม.1 – 6

 • La Fête Nationale FranÇaise

 • พิธีมอบประกาศนียบัตร DELF Scolaire

 • กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและร่วมฟังธรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย

 • วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

 • วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล

 • กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

 • เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

 • วันสุนทรภู่ 26

 • พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและร่วมฟังธรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย

วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์โดยฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรีย..