logo

Energy Mind Award 2015 ระดับ 5 ดาว

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์รับรางวัล Energy Mind Award 2015 ระดับ 5 ดาวพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากการไฟฟ้านครหลวง ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ
สำหรับโครงการ Energy Mind Award ของการไฟฟ้านครหลวง กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ด้วยความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรที่มีจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การจัดนิทรรศการ ส่งเสริมความรู้ให้แก่เยาวชนในเรื่อง AEC การจัดกิจกรรมนำเสนอบทความด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ ที่มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ไปพร้อมๆ กับการมุ่งสู่วิถีแห่งอนาคตของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศได้อย่างยั่งยืน

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu