logo

Monthly Archives: July 2017

นที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนในพิธีพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรพร้อมทั้ง ถวายพานพุ่มดอกไม้และลงนามถวายพระพรพร้อมทั้งคณะเซอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ปีการศึกษา 2559 ที่ได้คะแนนจากการสอบ O-NET   สูงสุดของโรงเรียน >>>>>>>DOWNLOAD<<<<<<<< โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ปีการศึกษา 2559 ที่ได้คะแนนจากการสอบ O-NET   สูงสุดของโรงเรียน >>>>>>>DOWNLOAD<<<<<<<<
Read more
การประกวดสิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ (Kbot Asia 2017) ภายใต้หัวข้อ Internet of Thing ณ Hong Kong Polytechnic University เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้จำนวน 5 คน ได้แก่ 1.เด็กหญิงณัฐพัชร์ พรรณสวัสดิ์ ชั้น ม.1/1 2.เด็กหญิงโชติกา นรนิธิวรรณ ชั้น ม.1/6 3.เด็กหญิงอฐิตา กิจเชวง ชั้น ม.2/1 4.เด็กหญิงพิชญาภา จิตดอน ชั้น ม.2/4 5.เด็กหญิงณัฐวศา มโนมัยวิบูลย์ ชั้น ม.2/6 ส่งผลงานเข้าแข่งขัน 2 ประเภท – The Sensor Trash – ลูกบอลตกถึงพื้นช้าผลการแข่งขัน – The Sensor Trash ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 – ลูกบอลตกถึงพื้นช้า ได้รับรางวัลชมเชยครูผู้ฝึกซ้อม 1.นางสาวอรอุมา ศรีสังข์ 2.Ms.Cecillia Parallag
Read more
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทย วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวันภาษาไทยแห่งชาติ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 2. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 3. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติ ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 4. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับ ให้สัมฤทธิผลยิ่งขึ้น 5. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ ไปสู่สาธารณชน ทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ
Read more
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2560 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2560 เพื่อแถลงผลงานของสมาคมฯในปีการศึกษาที่ผ่านมาและ การแถลงรายรับ- รายจ่าย งบดุลของสมาคม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารรวมจิตเพียรธรรม ชั้น 11 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ การแสดง Modern Rhythmic Gymnastic โดยเด็กหญิงพีรานีนน์ สามัคคียกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และได้รับเกียรติจากอาจารย์จิรนันท์ สกุลตั้งไพศาล มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เข้าใจเด็กยุค IT พร้อมสู่ Thailand 4.0”
Read more
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียนโดยงานสัมพันธ์ชุมชนจัดประชุมผู้ปกครองเครือข่ายเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนร่วมพัฒนาสถานศึกษาและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  
Read more
วันชาติฝรั่งเศสตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันแห่งการปฎิวัติการปกครองจากระบบเจ้าขุนมูลนายไปสู่การปกครองในระบอบสาธารณรัฐ โดยประชาชนทั่วทั้งประเทศได้ลุกฮือขึ้นต่อต้านการปกครองแบบยุกโบราณจนกระทั้งได้รับชัยชนะเป็นครั้งแรกจากบุกเข้าทลายคุกบาสติลที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของการกดขี่ประชาชน เมื่อ 209 ปีก่อนและนำไปสู่การล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้สำเร็จ โดยสมัชชาแห่งชาติได้กำหนดโครงสร้างกฏหมายฉบับใหม่ที่ยกเลิกการให้ความมีเอกสิทธิ์ ขจัดเรื่องสินบนและล้มเลิกระบบฟิวดัล(ระบบศักดินา) จากนั้นต่อมาจึงมีการจัดงานฉลองแห่งชาติขึ้นเรียกว่า “The Feast of the Federation” เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีของเหตุการณ์จลาจลที่กองกำลังแห่งชาติจากทั่วประเทศได้เดินทางรวมพลกันที่ “Champs-de-Mars” ในกรุงปารีส เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม รองอธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศสซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม ของทุกปี กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติ และ ความสำคัญของวันชาติฝรั่งเศสรวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ชาวฝรั่งเศสได้จัดขึ้นในการเฉลิมฉลองประกอบด้วย การแสดงของนักเรียนสายศิลป์-ฝรั่งเศส การร้องเพลงเป็นภาษาฝรั่งเศส การแสดงแฟชั่นวันชาติฝรั่งเศส การสาธิตอาหารฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรง้รียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  
Read more
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร DELF Scolaire โดย ฯพณฯ นายจิล การาซอง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ภาษาฝรั่งเศสระดับเบื้องต้น DELF A1 และ DELF A2 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สอบผ่านในปี 2560/2017 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ชั้น 3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
Read more
วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์โดยฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและร่วมฟังธรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทยและสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ วัดม่วงแค กรุงเทพมหานคร  
Read more
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี ในแต่ละปีจะมีลูกเสือทั้งในส่วนกลางและปริมณฑลมาร่วมเดินสวนสนาม ประมาณ 10,000 คน เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง วันนี้งานกิจกรรมเนตรนารี ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าอยู่หัวฯพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ    
Read more
ASC PAGE