logo

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2560

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2560
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2560
เพื่อแถลงผลงานของสมาคมฯในปีการศึกษาที่ผ่านมาและ การแถลงรายรับ- รายจ่าย งบดุลของสมาคม
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารรวมจิตเพียรธรรม ชั้น 11 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
การแสดง Modern Rhythmic Gymnastic โดยเด็กหญิงพีรานีนน์ สามัคคียกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
และได้รับเกียรติจากอาจารย์จิรนันท์ สกุลตั้งไพศาล มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เข้าใจเด็กยุค IT พร้อมสู่ Thailand 4.0”

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu