logo

Kbot Asia 2017

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ (Kbot Asia 2017) ภายใต้หัวข้อ Internet of Thing ณ Hong Kong Polytechnic University เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยมีนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้จำนวน 5 คน ได้แก่
1.เด็กหญิงณัฐพัชร์ พรรณสวัสดิ์ ชั้น ม.1/1
2.เด็กหญิงโชติกา นรนิธิวรรณ ชั้น ม.1/6
3.เด็กหญิงอฐิตา กิจเชวง ชั้น ม.2/1
4.เด็กหญิงพิชญาภา จิตดอน ชั้น ม.2/4
5.เด็กหญิงณัฐวศา มโนมัยวิบูลย์ ชั้น ม.2/6
ส่งผลงานเข้าแข่งขัน 2 ประเภท
– The Sensor Trash
– ลูกบอลตกถึงพื้นช้า
ผลการแข่งขัน
– The Sensor Trash ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
– ลูกบอลตกถึงพื้นช้า ได้รับรางวัลชมเชยครูผู้ฝึกซ้อม
1.นางสาวอรอุมา ศรีสังข์
2.Ms.Cecillia Parallag
[srizonfbalbum id=12]

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu