logo

การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จาก สช.

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้รับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา โดยคณะกรรมการ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จาก สช.

                เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ที่กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกสามปี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ถือเป็นการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด โดยการตรวจติดตามครั้งที่ 1 ได้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2557 สำหรับการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดประจำปีงบประมาณ 2558 – 2560 เป็นการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ซึ่งเป็นการตรวจติดตาม ครั้งที่ 2 โดยทำการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาใน 4 ด้าน คือ

  1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและการจัดระบบบริหาร
  2. การดำเนินงานตามแผนพัฒนา การติดตามและประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน
  3. การจัดทำรายงานประจำปี และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  4. การประเมินภายนอกรอบสามและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)

โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย 1.อาจารย์สัมฤทธิ์ รูปสมศรี ประธานกรรมการ 2.ผศ.กานน สมร่าง กรรมการ

3.อาจารย์ยุพิน ขมินทกูล กรรมการและเลขานุการ

 image004

เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กล่าวต้อนรับ

image006

คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

image008

เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ แนะนำผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ

image010

คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินแนะนำตัว และชมวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

image012

อาจารย์สัมฤทธิ์ รูปสมศรี ประธานกรรมการ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมิน

image014

อาจารย์สัมฤทธิ์ รูปสมศรี ประธานกรรมการการตรวจประเมิน

image016

ผศ.กานน สมร่าง กรรมการ ตรวจประเมินด้านการจัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

image018

อาจารย์ยุพิน ขมินทกูล กรรมการและเลขานุการ ตรวจประเมินด้านการเงิน

image020

สัมภาษณ์ ม.นันทวรรณ์ ถุงทรัพย์ และม.สุริยา แจ่มจำรัส เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของโรงเรียน

image022

ตรวจเอกสารแผนพัฒนาฯโรงเรียน
ม.สุวันเพ็ญ สิริทรัพย์ไพบูลย์ ฝ่ายวิชการและม.สมพร บัณฑรวรรณ ฝ่ายบุคลากร
ชี้แจงรายละเอียดเอกสาร

image024
image026

 

เอกสารต่างๆ

image028

รางวัล Energy Mind Award 2016 ระดับ 5 ดาว จากการไฟฟ้านครหลวง รอบที่ 2

image030

รางวัลผลสอบO-NET ม.3และม.6 เหรียญทองแดง 3 ปีซ้อน

รางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล(สช.)ระดับดีมาก

รางวัลการประกันคุณภาพภายนอก(สมศ.)รอบที่ 1-3 ระดับดีมากทั้ง 3 รอบ

image032

Portfolio

image034

Portfolio

 

image036

เอกสารสำคัญ

image038

บรรยากาศการสรุปผลการประเมิน

 

image040

ผู้อำนวยการและฝ่ายต่างๆร่วมฟังสรุปผลการประเมิน ณ ห้องประชุมชั้น 4

image042

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆร่วมฟังสรุปผลการประเมิน

image044

เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กล่าวขอบคุณคณะผู้ตรวจประเมิน

image002

คณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และคณะกรรมการตรวจประเมิน(สช.)

ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 

 

ผลการตรวจประเมินจาก สช.

      จากการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน คือ

  1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและการจัดระบบบริหาร
  2. การดำเนินงานตามแผนพัฒนา การติดตามและประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน
  3. การจัดทำรายงานประจำปี และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  4. การประเมินภายนอกรอบสามและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)

 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้รับผลการประเมินการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการจาก สช.ในรอบที่ 2 ให้มีคุณภาพอยู่ใน ระดับดีมากทั้ง 4 ด้าน    

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu