logo

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2559

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2559 เพื่อแถลงผลงานของสมาคมฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร รวมจิตเพียรธรรม ชั้น 11 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โดยมี เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และได้รับเกียรติจาก อาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หน้าที่ของผู้ปกครองต่อการพัฒนาโรงเรียน”

image002 image004

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2559

เพื่อสานความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ในการรับทราบข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา

image007เซอร์อัลเฟรด  วรศิลป์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง

image012

คุณนิรันดร์   นิรันดร์วิชย

นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

กล่าวรายงานการประชุม

image014

ได้รับเกียรติจาก อาจารย์โสภณ   สาทรสัมฤทธิ์ผล เป็นวิทยากรในการบรรยาย

ในหัวข้อ “หน้าที่ของผู้ปกครองต่อการพัฒนาโรงเรียน”

image016

image020 image022

image024

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

image027 image029 image031 image033

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu