logo

สมโภชพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

อาสนวิหารอัสสัมชัญได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้าและพิธีเคารพศีลมหาสนิทโดยมีวัตถุประสงเพื่อให้นักเรียนไตรอัสสัมชัญได้เกิดความเชื่อ ความศรัทธาต่อศีลมหาสนิทรวมทั้งตระหนักถึงบทบาทการเป็นคริสชนทีดี

 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu