logo

ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2559
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้ครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน เกิดความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือและเป็นการสร้างเครีอข่ายผู้ปกครองนักเรียนในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม

 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu