logo

Monthly Archives: May 2019

วันที่ 31 พฤศภาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  โดยเซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการให้โควตานักเรียนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์ับัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่5 และการประชุมสรุปและปนะเมินผลการดำเนินการของโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ “MUSC school Network 2562” ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
Read more
>>>>>>เครื่องแบบเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่<<<<<<<
Read more
งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  จัดแนะแนวในหัวข้อ เจาะลึก TCAS รอบ 1 Portfolio ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีระยุทธ บุญมา (ดร.พี่น็อต)  พี่แนะแนว TCASter อาจารย์ภัทร์ ลิ้มปวงทิพย์  (ครูพี่ภัทร์) ignite by OnDemand และคุณพรพิมล เรืองวุฒิชนะพืช (พี่ตาล ประธานรุ่น ASC 92) และทีมงานจาก LEARN corporation มาให้คำแนะนำ ในหัวข้อ เจาะลึก TCAS รอบ 1 Portfolio ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 110 คน ณ ห้อง 601 เวลา 15.20-17.00 น. เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
Read more
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์ รองผู้อำนวยโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อชี้แจงนโยบายและระเบียบวินัยของโรงเรียนที่ต้องปฏิบัติพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากบริษัท Checker มาแนะนำการติดตั้งแอพลิเคชั่นเกี่ยวกับระบบการดูแลนักเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
HHK Intertrade Co., Ltd. ขอเชิญเยาวชนอายุ 9 – 18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ “Primo Painting Contest 2019” หัวข้อ “โลกจินตนาการของฉัน” ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ระดับการประกวด ระดับเยาวชน อายุ 9 – 13 ปี ระดับเยาวชน อายุ 14 – 18 ปี กำหนดระยะเวลา หมดเขตส่งภาพภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ประกาศผลและรับรางวัล ภายในเดือน พฤศจิกายน 2562 ติดต่อสอบถาม บริษัท เอช.เอช.เค. อินเตอร์เทรด จํากัด 231 ซอยท่าข้าม 8 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 เบอร์โทร 083-0869860 ต่อฝ่ายกิจกรรม 129 E-Mail: [email protected] Facebook : […]
Read more
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Viral Clip แนวคิด “Fascinating Science : วิทยาศาสตร์ชวนพิศวง”ในโครงการ Amuse & Amaze Short Film Contest Season 3 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และใประกาศนียบัตร คุณสมบัติผู้สมัคร นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 25 ปี เกณฑ์การประกวด ส่ง Teaser ความยาว 30 วินาที และ ส่งผลงานต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที รวมTitle และ End Credit แล้ว ไม่จำกัดเทคนิคและประเภทของภาพยนตร์ สมาชิกทุกคนในทีมต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยม และ อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสถาบัน และใน 1 ทีม ไม่จำกัดว่าต้องเป็น  นักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกัน ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากการประกวดในโครงการฯเท่านั้น ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมาจากความคิดของเจ้าของผลงาน […]
Read more
มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่มปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา และนักศึกษอาชีวศึกษา (ปวช. ปวท. ปวส.) หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 : Youth Greenovation Awards 2019 (YGA 2019) หัวช้อ “นวัตกรรมสีเขียวเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแห่งอนาคต : Greenovation for the enhancement of tomorrow’s life quality” ชิงทุนสนับสนุน ทุนการศึกษา ถ้วยรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และโอกาสไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือเข้าร่วมแสดงผลงานในเวทีระดับชาติและนานาชาติ วัตถุประสงค์ สร้างโอกาสให้กับเยาวชนนักคิด นักวิจัย นักประดิษฐ์ นวัตกร ได้คิดสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยรังสรรค์สังคมคุณภาพแห่งอนาคต สามารถต่อยอดได้จริงและนวัตกรรมด้านพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อบ่มเพาะทักษะความรู้ ความสามารถของเยาวชนคนรุ่นใหม่ระดับแนวหน้าของประเทศด้านการวิจัย ประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มความเข้าใจในการต่อยอดผลงานให้สามารถนําไปใช้ได้จริง รวมถึงถ่ายทอดแนวคิดของการแปลงนวัตกรรมเป็นสินค้าและบริการสู่ตลาดทั้งในรูปแบบธุรกิจเกิดใหม่ (Startups) และธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises) ตั้งแต่เยาว์วัย กระตุ้นจิตสํานึกของการวิจัยพัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ อันนําไปสู่ความยั่งยืน เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสอาชีพนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์ นวัตกร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน […]
Read more
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยการสนับสนุนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือสายอาชีวะในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต” ในโครงการ “ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต” ประจำปี ๒๕๖๒ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ให้เยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วประเทศ ได้รู้ถึงผลเสียหายความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ๒. เพื่อปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ๓. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตผ่านการประกวดโครงการนี้ ๔. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการร่วมมือกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ๕. เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม ๖. เพื่อนำโครงการที่ได้จากการประกวดมาสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตต่อไป คุณสมบัติของผู้สมัคร ๑. ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔ – […]
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
kayseri escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan mersin escort bayan denizli escort bayan diyarbakir escort bayan trabzon escort bayan usak escort bayan sinop escort bayan