logo

การแข่งขัน

  >>>>>>>คลิกเพื่อลงทะเบียนชมรม 64<<<<<
Read more
บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับสาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” ปีที่ 3 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 360,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แสดงความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการผลิตคลิปวิดีโอ ในเชิงรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงปัญหา หัวข้อการประกวด“คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste ปีที่ 3” เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รู้ ได้เข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงปัญหาเรื่อง Food Waste นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินทิ้งกินขว้าง เพื่อลดปริมาณขยะอาหาร ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาระดับโลก ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็นนักเรียน และนักศึกษาในสถาบันการศึกษา ในขั้นตอนการสมัคร ด้านเทคนิคการจัดทำ เนื้อหาคลิปวิดีโอทั้งหมดจะต้องมีความยาว 3 นาที โดยรวม Title และ End Credit ทั้งหมด หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ถือว่าผิดกติกา เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัลหรือกล้องวีดีโอหรือโทรศัพท์มือถือ หรือเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่สร้างสรรค์ขึ้นจากโปรแกรม 2D หรือ […]
Read more
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2563 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการกำจัดมลพิษในอากาศและสภาพแวดล้อม ที่เกิดจากการผลิต และการใช้ยานยนต์ เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ผ่านสภาเด็ก และเยาวชนแห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ชมรมเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ให้เป็นแกนนำในการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม และแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด (www.fact.or.th) เพื่อเสริมสร้างเกียรติภูมิของประเทศ และร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ประเภทการประกวด การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตหัวข้อ “สุจริตธรรมนำชาติไทยให้เป็นสุข”ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทำดี” และเพลง“ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” เพลง “คิดดี ทำดี” ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 1 ระดับ […]
Read more
วิทยาลัยเพาะช่าง ร่วมกับบริษัท DG Arts & Crafts ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะในโครงการ “เพาะช่างศิลปกรรม : Poh-Chang Arts Contest 2020” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ หัวข้อการประกวดโดยมีธีมเกี่ยวกับ “ดอกไม้” เนื่องจากวิทยาลัยเพาะช่าง มีทำเลที่ตั้งอยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์ ใกล้ตลาดค้าดอกไม้ที่เป็นย่านเก่าแก่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า “ปากคลองตลาด” นับเป็นตลาดค้าดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย การแข่งขันทักษะทางศิลปะ ครั้งที่1 นี้จึงกำหนดหัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันทุกประเภท ให้มีแนวเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับย่านค้าดอกไม้สำคัญแห่งนี้ที่อยู่คู่วิทยาลัยมาเนิ่นนาน และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานศิลปะให้กับศิลปินระดับชาติหลายท่าน ประเภทการประกวดจะแบ่งเป็น 4 ประเภท โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 วันดังต่อไปนี้ การแข่งขันทักษะการเขียนสีน้ำ หัวข้อ “บุปผชาติ”ใช้สีน้ำจากแบรนด์ Van Gogh และกระดาษวาดภาพ 300G. (ขนาด A2) จากแบรนด์ SEIKAI การแข่งขันทักษะด้านศิลปะไทย หัวข้อ “ลายพรรณพฤกษาในงานวรรณกรรม”ใช้สีหมึก Indian Ink จากแบรนด์ Talens และกระดาษวาดภาพแบบเรียบ (ขนาด A2) จากแบรนด์ SEIKAI การแข่งขันทักษะการวาดเส้น หัวข้อ […]
Read more
Dow และโครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “ห้องเรียนธรรมชาติ ป่าชายเลนปากน้ำประแส” ชิงรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ประเภทการประกวด ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา – ปริญญาตรี (แนบเอกสารยืนยัน) กติกาและเงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ส่งเข้าประกวดและเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงความงดงามในป่าชายเลนปากน้ำประแส อาทิ ภาพความหลากหลายทางชีวภาพ (เช่น นก ปลา พันธุ์พืชป่าชายเลน) เป็นต้น ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายไม่เกิน 2 ปีก่อนวันที่รับสมัคร ด้วยกล้องดิจิทัล เป็นภาพสี ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล ไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG คุณภาพสูงสุด ไม่รับไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน และไม่เคยทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายหรือเพื่อโฆษณา หรือลงภาพขายผ่านทางเว็บไซต์ขายภาพ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตัวเอง ห้ามนำผลงานผู้อื่นหรืออ้างชื่อผู้อื่นในการส่งภาพเข้าประกวด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ประเภทที่เข้าประกวดให้ชัดเจน ชื่อภาพและคำบรรยายภาพ […]
Read more
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศีกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 (ประจำปี 2563) ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวม 1,415,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร วัตถุประสงค์ เชิดชูและสืบสานความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งด้านวรรณศิลป์และทัศนศิลป์ ส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักการอ่าน กระตุ้นให้เยาวชนคิด วิเคราะห์ ตีความ ใช้จินตนาการสร้างสรรค์ และนำเสนอเป็นผลงานศิลปะ ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ online platform เพื่อสื่อสารแบบ 2 ทาง และสนับสนุน knowledge sharing ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยีปัจจุบัน หัวข้อการประกวด “ฉันรักเมืองไทย” “รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลกของเรา” คุณสมบัติผู้สมัคร เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 4 – 6 เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย หรือเทียบเท่า เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ระยะเวลาดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ 20 สิงหาคม 2563 เปิดรับผลงาน 20 สิงหาคม – 13 […]
Read more
มาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สถาปนิก นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ASA Experimental Design Competition 20” หัวข้อ “THE EVERYDAY HERITAGE” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 285,000 บาท ประเภทการประกวด ประเภทบุคคลทั่วไป : เปิดสำหรับสถาปนิก นักออกแบบ นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ประเภทนักเรียน : เปิดสำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่าหรือต่ำกว่า เนื้อหาที่ต้องนําเสนอ บริบท งานประกวดต้องนําเสนอมรดกสถาปัตยกรรมที่เป็น ‘THE EVERYDAY HERITAGE’ ที่มีอยู่จริง และแสดงให้       กรรมการเข้าใจได้ถึงสภาวะของมรดกสถาปัตยกรรมนั้นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ​งานออกแบบ งานประกวดแบบต้องเป็นการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีต่อมรดกสถาปัตยกรรมนั้น งานประกวดแบบต้องระบุการใช้สอยในแต่ละส่วนที่ชัดเจน งานประกวดแบบต้องระบุขนาดของพื้นที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน ​คําบรรยาย คำบรรยายภาษาไทยหรืออังกฤษ ไม่เกิน 300 คำ กำหนดการส่งผลงาน และตัดสินรางวัล 23 มี.ค. 2563 วันสุดท้ายของการรับผลงาน ผลงานต้องมา ถึงสมาคมสถาปนิกสยามฯ ไม่เกิน […]
Read more
TOYOTA ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2020 : Toyota Dream Car Art Contest 2020 ข้อ “รถยต์ในฝัน” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท ประกาศนียบัตร และทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นการประกวด รุ่นอายุต่ำกว่า 8 ปี รุ่นอายุ 8 – 11 ปี รุ่นอายุ 12 – 15 ปี กำหนดระยะเวลา ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2563 ติดต่อสอบถาม โทร. 081-956-5649 www.facebook.com/DreamCarArtContest
Read more
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี 2563 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 พร้อมโล่เกียรติยศ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานด้านวรรณศิลป์ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้  ประเด็นที่นําเสนอ ถ่ายทอดเรื่องราวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อําเภอของสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรือ ศิลปวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย คุณสมบัติของผู้สมัคร มีภูมิลําเนา หรือปัจจุบันอาศัยอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน) ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา รูปแบบงานเขียนและระดับที่เปิดรับสมัคร เรียงความ แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า […]
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu