logo

Monthly Archives: March 2019

วันที่ 28 มีนาคม 2562  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดงานมุทิตาจิตแด่คุณครูเกษียณอายุการปฏิบัติการ “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” เพื่อขอบคุณและเชิดชูเกียรติ แด่ มิส สุรางค์ ศรีสุทธินันทน์
Read more
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562 เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งามอธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์พร้อมด้วยคณะเซอร์ คณะครู นักเรียน สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Read more
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562 เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งามอธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์พร้อมด้วยคณะเซอร์ คณะครู นักเรียน สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ นำแจกันดอกไม้มาถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งๆขึ้น หายจากพระอาการประชวรในเร็ววันเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ณ อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Read more
วันที่ 23 มีนาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาครูและบัคลากร  “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการใช้สื่อ” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  โดย รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ และอาจารย์นภาลัย มีลา ณโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  
Read more
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้แสดงความสามารถในการผลิตคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้คลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการเผยแพร่ให้ความรู้และเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้เข้าถึงสื่อที่มีความถูกต้อง เข้าใจง่าย สามารถนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ เป็นการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติของผู้ส่งเข้าประกวด เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในทีม (ส่งในนามบุคคลหรือเป็นกลุ่ม) ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ชิ้นงาน ต่อคน หรือ ต่อทีม แนวความคิดการประกวด ผู้ส่งผลงานสามารถเลือกแนวคิดเนื้อหาคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ให้ เพื่อจัดทำคลิปวิดีโอ หรือออกแบบสร้างสรรค์คลิปวิดีโอได้ตามแนวคิดของตนเอง โดยจะต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “อนามัยสิ่งแวดล้อม” แนวคิดเนื้อหาที่ 1 : การจัดการขยะ แนวคิดเนื้อหาที่ 2 : การจัดการมลพิษอากาศ แนวคิดเนื้อหาที่ 3 : การสุขาภิบาลอาหารและน้ำ แนวคิดเนื้อหาที่ 4 :การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ : แนวคิดเนื้อหาที่ 5 :เรื่องที่ควรรู้ (Key […]
Read more
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 595,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร ประเภทผลงานศิลปกรรม จิตรกรรม (Painting) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิค สีดินสอ สีเทียน ฯลฯ ประติมากรรม (Sculpture) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการปั้น การหล่อ การเชื่อม การแกะสลัก ฯลฯ ภาพพิมพ์ (Printmaking) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ เช่น แม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์ซิลค์สกรีน ฯลฯ สื่อผสม (Mixed media) เป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สื่อวัสดุและการผสมผสานเทคนิคต่างๆ ทางศิลปะ วาดเส้น (Drawing) เป็นผลงานที่เกิดจากเทคนิคการเขียนด้วยวัสดุต่างๆ ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ขนาดผลงานศิลปกรรม ระดับอายุ 5 – 8 ปี ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น 2 มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน 60 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ) ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น […]
Read more
บริษัท เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบงานศิลปะบนเรือท่องเที่ยว เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท ภายใต้แนวคิด “สายน้ำแห่งมรดกทางวัฒนธรรม : The River of Culture Heritage” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ที่มีความสามารถด้านการออกแบบหรือสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้ร่วมประกวด ออกแบบงานศิลปะบน เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท (เรือท่องเที่ยวธงสีฟ้า) และจะถูกนำเสนอสู่สาธารณะตลอดช่วงลำน้ำเจ้าพระยาที่ให้บริการ เพื่อเน้นให้เกิดความภาคภูมิใจในสายน้ำเจ้าพระยา แหล่งกาเนิดสรรพชีวิต ความเป็นอยู่ และคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมต่างๆ ตั้งแต่อดีตกาล ของประเทศไทย จวบจนปัจจุบัน ให้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอความภูมิใจนี้อวดสู่สายตาชาวโลก ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัด โจทย์การประกวด ให้ผู้เข้าประกวดออกแบบงานศิลปะบน เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท (เรือท่องเที่ยวธงสีฟ้า) ภายใต้แนวคิด “สายน้ำแห่งมรดกทางวัฒนธรรม” โดยมุ่งเน้นภาพลักษณ์ที่ดีงามของมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับแม่น้ำสายหลักของประเทศมายาวนาน รายละเอียดการนาเสนอ ที่มาของความคิด (idea) โดยสังเขป การใช้ภาพสัญลักษณ์ การใช้สี การใช้รูปแบบตัวอักษร (ออกแบบและชี้แจงโดยละเอียด) ส่งไฟล์ผลงานพร้อมใบสมัคร และสำเนาบัตรประชาชน […]
Read more
โรงเรียนนานาชาติเมริทตัน บริติช เชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ 90 วินาที หัวข้อ “เด็กคิดบวก : Positive Attitude” ชิงทุนการศึกษา พร้อมพร้อมโล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร ประเภทการประกวด Ÿระดับประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 3 คน) กรอบแนวคิด ระดับชั้นประถมศึกษา Positive Attitudeหรือ การคิดบวกนั้นสำคัญอย่างไร สามารถปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างไรจากการคิดบวก ได้ต้นแบบการคิดบวกนั้นมาจากใคร หรือมีใครเป็นต้นแบบ จะส่งต่อแนวคิดให้กับผู้อื่นได้อย่างไร มีความคิดสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร่วมประกวดต้องต้องถ่ายทอดแนวคิด ความรู้สึกและทัศคติต่อการคิดบวก ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการคิดบวกให้กับเด็กอายุระหว่าง 2 – 10 ปี และผู้ปกครอง สามารถปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างไรจากการคิดบวก จะส่งต่อแนวคิดให้กับผู้อื่นได้อย่างไร มีความคิดสร้างสรรค์ กำหนดระยะเวลา ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม – 8 เมษายน 2562 รางวัลการประกวด (รวม 4 รางวัล ) ระดับประถมศึกษา 1 รางวัลชนะเลิศ, ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 1 […]
Read more
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “คอกกั้นขยะ พับได้” สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท แนวคิด การออกแบบคอกกั้นขยะแบบพับได้ยึดติดกับที่นำมาวางในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและย่านการค้าของกรุงเทพมหานคร ทดแทนคอกกั้นขยะแบบเดิม หรือติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสม เพื่อความสวยงามของพื้นที่ในช่วงไม่ใช้งาน สร้างความสะดวกให้ประชาชนสัญจรทางเท้า ป้องกันการกระจัดกระจายของขยะ และน้ำขยะไหลนอง รวมถึงจะเป็นการสร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่สะอาดสวยงาม การออกแบบ ลักษณะทึบ ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 1-1.5 เมตร สูง 0.6 – 0.8 เมตร และมีช่องระบายน้ำที่สามารถเปิดปิดได้ ใช้พลาสติกเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต สามารถพับเก็บ และยึดติดเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้าย  ขั้นตอนการสมัคร เปิดรับยื่นใบสมัคร วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562 วิธีการสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร โดยสแกน QR Code หรือ จาก  website: www.irpc.co.th หรือ www.bangkok.go.th/environment […]
Read more
กรมกิจการพลเรือนทหารบก ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 “We Do Volunteer ทำให้ ด้วยใจ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท ประเภทการประกวด การประกวดภาพวาด การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  ระดับอุดมศึกษา การประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ ระดับอุดมศึกษา ระดับประชาชนทั่วไป กำหนดระยะเวลา   ปิดรับผลงานวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 วันประกาศผลการประกวด จะเเจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านทาง Facebook: Thailandwakeup www.thailandwakeup.com ติดต่อสอบถาม [email protected] www.facebook.com/thailandwakeup.th
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
kayseri escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan mersin escort bayan denizli escort bayan diyarbakir escort bayan trabzon escort bayan usak escort bayan sinop escort bayan