logo

Monthly Archives: June 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช. ชิงเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ยกเว้นเจ้าหน้าที่สํานักงาน ป.ป.ช.) และประชาชนทั่วไป กำหนดระยะเวลา เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่งทาง ส่งผลงานด้วยตนเอง ณ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ในวันและ เวลาราชการ ส่งผลงานทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า “การประกวดออกแบบโล่รางวัล สํานักงาน ป.ป.ช.” สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ ๓๖๑ ถนนนนทบุรี ตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th หัวข้อ “การประกวดออกแบบโล่รางวัล สํานักงาน ป.ป.ช.” รางวัลการประกวด รางวัลชนะเลิศ […]
Read more
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 นางสาวภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางรัก มอบเกียรติบัตรจิตอาสาแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ที่ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาในกิจกรรมต่างในกรุงเทพมหานคร ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชนักบุญยอห์น บัปติสต์และสมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโลองค์อุปถัมป์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรโดยคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธี และร่วมฉลองศาสนนาม แด่ คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร คุณพ่อเปโตร ประยุทธ ศรีเจริญ คุณพ่อเปาโล เอกรัตน์ หอมประทุม คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ พงศ์เทพ ประมวลพร้อม และคุณพ่อเปโตร ปิยะชาติ มะกรครรภ์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
“วันที่ 26 มิถุนายน” ของทุกปีคือ “วันสุนทรภู่” โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดนิทรรศการ และการแสดงต่างๆ เพื่อแสดงถึงการรำลึกถึง สุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่องมาตลอดจนถึงปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนในระดับพื้นที่ ได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 และร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีขาว ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนด คือ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 9,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีบริบูรณ์ แสดงความสามารถในการผลิตคลิปวิดีโอด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร เพื่อใช้คลิปวิดีโอในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรให้กับเยาวชนต่อไป คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เยาวชน อายุระหว่าง 15-25 ปีบริบูรณ์ มีสมาชิกในทีมได้ไม่เกิน 5 คน (ส่งในนามบุคคลหรือเป็นทีม แต่สมาชิกทุกคนจะต้องอายุมีระหว่าง 15-25 ปีบริบูรณ์) ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน แนวความคิดการประกวด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถเลือกแนวคิดที่กำหนดไว้ เพื่อออกแบบคลิปวิดีโอได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง โดยจะต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” และตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ คือ เยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี แนวคิด : ปลูกสร้างจิตสำนึก สื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และผลกระทบจากการกระทำของคนที่ทำให้เกิดจากความเสื่อมโทรมหรือร่อยหรอของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร แนวคิด : การลงมือแก้ไข/ปฏิบัติจริง สื่อสารเพื่อบอกวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร โดยกระทำให้เห็นถึงการใช้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างประหยัดและฉลาด หรือวิธีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่เสื่อมโทรมหรือร่อยหรอให้ดีขึ้น แนวคิด : การเฝ้าระวัง สื่อสารเพื่อสร้างความรู้และบอกวิธีการติดตามหรือตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ กติกาและเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด คลิปวิดีโอไม่จำกัดรูปแบบวิธีนำเสนอและวิธีถ่ายทำ อาจอยู่ในรูปแบบสารคดี […]
Read more
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และเยาวชนไทยที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสินค้าไปรษณีย์ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 240,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร คุณสมบัติ นิสิต/นักศึกษา และเยาวชนไทยที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะการออกแบบในสาขาต่างๆ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม ลักษณะผลงาน อวดไอเดียในการเปลี่ยนโฉมสินค้าไปรษณีย์แบบเดิมๆ ได้แก่ ตู้ไปรษณีย์ไทยจำลอง ตุ๊กตาบุรุษไปรษณีย์ และรถขนส่งไปรษณีย์จำลอง ให้เป็นสินค้าแบบ Multifunction กำหนดการ รอบ Round up ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถร่วมฟังบรรยายภาพรวม ที่มา แนวคิดในการพัฒนาสินค้าไปรษณีย์ และสิ่งที่มุ่งหวังจากการประกวด พร้อมซักถามข้อสงสัยจากผู้บริหาร ปณท ได้ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 มุม A อาคารไปรษณีย์ไทย สำนักงานใหญ่ หลักสี่ กรุงเทพฯ รอบคัดเลือก ส่งผลงานการออกแบบเพื่อให้คณะกรรมการฯ คัดเลือกพิจารณาได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง […]
Read more
ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร่วมส่งเรียงความเข้าประกวดในโครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 3 ครูเพื่อศิษย์ โดยถ่ายทอดความประทับใจ คุณงามความดี และ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับเด็ก  เพื่อเป็นกำลังใจและเทิดทูนวิชาชีพครูต่อไป พร้อมชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท       คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2kzXZev    รายละเอียดการประกวด 1. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด     1. นักเรียนระดับประถมศึกษา     2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     4. นักเรียนสังกัดอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.     5. นักเรียนสังกัด กศน.    2. กติกาในการประกวด 1. เขียนเรียงความความยาวของเนื้อหา 1 หน้า กระดาษ A4 – เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง  หรือ – พิมพ์ส่ง โดยใช้รูปแบบตัวอักษร “Cordia New” ขนาด 14 2. เนื้อหาของผลงาน […]
Read more
โครงการ NJ Spelling Bee เป็นการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ระดับชั้น ม.ปลาย เข้ามาร่วมแข่งขัน เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ แบบฟรีๆเลย!! โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 4 ภาคด้วยกันคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง     คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6 หรือ เทียบเท่า) สัญชาติไทย สามารถเข้าแข่งขันได้สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง ผู้สมัครและอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับอนุมัติจากทางโรงเรียนโดยสมัครได้ไม่จำกัดจำนวน ขอสงวนสิทธิ์รางวัลสำหรับผู้ที่แข่งขันจนเสร็จสิ้นโครงการเท่านั้น   (หากพบว่าคุณสมบัติเพียงข้อใดข้อหนึ่งของผู้สมัครไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ทันที) โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการและผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด      สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2561 คลิก >>> www.facebook.com/njdigit  ขั้นตอนการสมัครง่ายๆดังนี้ 1.กดไลค์เพจ NJ Digital 2.แชร์โพสนี้ลงเฟสบุ๊คของคุณ 3.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Read more
การประกวดออกแบบสื่อกราฟฟิกดีไซน์ โดยครั้งนี้ทาง dCubic Space ร่วมกับ โครงการ Taiwan Startup Terrace และ บริษัทXYZprinting ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ “Startup” -Starting Your Dream From Sharing Your Space- ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร จุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะกระตุ้นหนุ่มสาวทั้งไทยและไต้หวัน ให้ออกมาแสดงความคิดสร้างสรรค์ ความcreative ผลิตผลงานออกมาในรูปแบบของ2D และ3D ซึ่งผลงานนั้นจะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและไต้หวัน …     นอกจากนี้ผู้เข้าประกวดเองยังสามารถสร้างความตื่นเต้น แปลกใหม่ให้กับผลงาน ด้วยการใช้ปากกา 3D Pen มาสร้างสรรค์ออกแบบบนผลงาน 2Dได้อีกด้วย     เปิดรับสมัครและส่งผลงาน 1 มิถุนายน 2561 – 15 สิงหาคม 2561     ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ dCubic Space Co.,Ltd. Tel: 02-064-5910 […]
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
sirnak escort karaman escort igdir escort ardahan escort bitlis escort