logo

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านรวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าและแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโดยเห็นความสำคัญของห้องสมุดและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านและประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ได้จัดกิจกรรมต่างๆดังนี้
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกวดคำขวัญห้องสมุด หัวข้อ คุณค่าของห้องสมุด
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกวดประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับ วิทยากรจากสำนักพิมพ์สกายบุคส์
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกวดทำหนังสือนิทาน POP UP เรื่อง โครงการพระราชดำริ
4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับบริษัท ซีพี ในนามของปัญญาภิวัฒน์ และ Book Smile
5. ชมรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แข่งขันการโต้วาที ญัตติ “ อ่านหนังสือนวนิยาย ดีกว่าดูละครทีวี”
6. วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560 มีสำนักพิมพ์ ได้มาจำหน่ายหนังสือในราคาพิเศษให้กับครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ บริเวณ บอร์ดบริหาร จำนวน 7 สำนักพิมพ์ ดังนี้
สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์ , ซีเอ็ด , อมรินทร์ , แจ่มใส , สายใจ , สกายบุคส์ แลสำนักพิมพ์ บัณฑิตแนะแนว
กิจกรรมดังกล่าวจัดเมื่อวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560

 

 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu