logo

งานแนะแนว

อาจารย์พี่แท็ป จากสถาบัน OnDemand ได้มาติวPAT1 คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ นำนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการทดลองเรียนรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพ EP.2 ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ แพทย์หญิงพรรณอร เฉลิมดำริชัย แพทย์หญิงวัชรี เจริญไพบูลย์ + ลูกสาว และ คุณพีรนุช แก้วมณี ศิษย์รุ่น 75 ที่ให้คำแนะนำน้องๆ ม.5/5, 6/3 และ ม.6/4 ในหัวข้อ เส้นทางสู่การเป็นแพทย์ และ แนวทางการประกอบอาชีพ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ Meeting Room 1 ชั่วโมงแนะแนว
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ นางสาว นุสบา บุญกูล และ นางสาว พัชรณัฏฐ์ ศิริพนิชสุธา ศิษย์รุ่น 100 และ 103 ที่ให้คำแนะนำน้องๆ ม.5/2 และ ม.6/1 ในการ ศึกษาต่อ Faculty of Policy Studies ที่ Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น การเตรียมความพร้อมในสมัครขอรับทุนการศึกษา และ แนวทางการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งเงินเดือนที่ควรจะได้รับ วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ Meeting Room 1 ชั่วโมงแนะแนว
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ อาจารย์ กรภัทร์ เตชะวานิชชัย (พี่โจ้) และ อาจารย์ ธนิสรา โคตรธนู (พี่ฝ้าย) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่แนะนำคณะ / สาขาวิชา แนวทางการประกอบอาชีพ และการสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 15 คน อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 12.50-13.40 น.
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ คุณศุภวัฒน์ บุญยิ่ง และทีมงาน จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่แนะนำคณะ / สาขาวิชา และการสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 14 คน อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-13.55 น.
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ ดร. ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 จำนวน 75 คน ในหัวข้อ Portflio and Interview Preparation การทำแฟ้มสะสมผลงาน และ แนะนำการตอบคำถาม สำหรับการสอบสัมภาษณ์ อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00-12.55 น.
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ นางสาว วรรธกร ประกอบบารมี นางสาว ศศิกาญจน์ ปิติอานนท์ นางสาว ศุภศิริ อับดุลเลาะมาน นางสาว ชญาดา ญาณวิโรจน์กุล และ นางสาว พรวรา โพธิ์เมือง ศิษย์รุ่น 103 ที่ให้คำแนะนำน้องๆ ม.3/1 และ ม.3/3 ในการเลือกแผนการเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ แบ่งปันสายใยแห่งความรัก ความผูกพัน กับเพื่อนๆ ในรั้วอัสสัมชัญคอนแวนต์ แนะนำ น้องๆ ม.6/5 และ ม.6/6 ในการเลือกคณะ/ สาขาวิชา แนวทางการสอบ ชิงทุนการศึกษา ในประเทศจีน และแนวทางเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ Meeting Room 1 ชั่วโมงแนะแนว
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 คน อาคารโรคาเซียง ห้อง ม.6/2 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 12.50-13.40 น.
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ นางสาว ศศิกร พรศาลนุวัฒน์ และ นางสาว มินธดา หวังไพฑูรย์ ศิษย์รุ่น 103 ที่ให้คำแนะนำน้องๆ ม.6 /4 และ ม.6/5 ในการเลือกคณะ/ สาขาวิชา และแนวทางเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ Meeting Room 1 ชั่วโมงแนะแนว
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu