logo

งานแนะแนว

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ สถาบัน The Coach Education ที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 36 คน ห้องอัสสัมชัญ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-13.40 น. ในหัวข้อ IELTS (Listening Part) จัดสอนโดย AJ.SUMI
Read more
ประชาสัมพันธ์ จากงานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว Tokyo International University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ประเภทสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนการศึกษา http://tiu.ac.jp/etrack/ for more information หรือเข้าร่วมฟังสัมมนาฟรี Grand Centre Point Hotel Terminal 21 วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 สำรองที่นั่งได้ที่ 02 661 7590 หรือ E mail : [email protected] หรือ สมัครได้ที่ครูแนะแนว
Read more
ประชาสัมพันธ์ จากงานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ประเภทสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนการศึกษา www.stamford.edu หรือ สมัครได้ที่ครูแนะแนว
Read more
ประชาสัมพันธ์ จากงานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ประเภทสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนการศึกษา www.siit.tu.ac.th หรือ สมัครได้ที่ครูแนะแนว
Read more
ประชาสัมพันธ์ จากงานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปืดรับสมัครระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา สอบตรง และ สอบแข่งขัน เพื่อรับทุนการศึกษา www.tni.ac.th/register หรือ สมัครได้ที่ครูแนะแนว
Read more
นางสาว ฉัตรทิพย์ โกระวิโยธิน และ  นางสาว มาตินา อนุตรพร ศิษย์เก่ารุ่น 102 ที่มาให้คำแนะนำน้องๆ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการเลือกแผน การเรียน และ แนะนำน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ในการเลือกคณะ/ สาขาวิชา และแนวทางการสอบชิงทุนมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ  
Read more
งานแนะแนว ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ ครั้งที่ 34 ประจำปี การศึกษา 2562  สอบประมวลความรู้วิชาภาษาอังกฤษ จัดสอบโดย  บริษัท เสริมปัญญา จำกัด  มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย สนใจ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 23 คน สอบวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562  เวลา 8.00-10.00 น. ณ ห้อง 203 อาคาร 1  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ ได้มาเป็นวิทยากรดำเนินการสอบวัดความถนัดทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดสอบโดย สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-11.50 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
Read more
งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมกับสถาบัน The Coach Education จัดเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 48 คน ในหัวข้อ  TU-GET Prepration จัดสอนโดย AJ.Steven ห้องอัสสัมชัญ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
Read more
งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี แนะนำหลักสูตร การเรียน การสอน เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจ การโรงแรม และการครัว ให้กับนักเรียนที่สนใจ  ณ ห้องอัสสัมชัญ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu