logo

หลักสูตรและการสอน

อัตลักษณ์ของนักเรียน

ซื่อตรง  เรียบง่าย  การงาน
รักเมตตา  กตัญญูรู้คุณ

2016-03-14T15:19:08+00:00
ซื่อตรง  เรียบง่าย  การงาน รักเมตตา  กตัญญูรู้คุณ

 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดแผนการเรียน 4  แผนการเรียน  โดยเน้นวิชาเอก  เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการนำไปสู่อาชีพในอนาคต   ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนมีการจัดการเรียนสอนแบบ Intensive English Program (IEP) ดังนี้

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 1. กำหนดให้ เรียนวิชาภาษาอังกฤษ กับครูไทยและครูเจ้าของภาษา 2รายวิชา จำนวน 8 คาบ/ สัปดาห์
 2. จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติจำนวน  2 คาบ/ สัปดาห์ โดยเปิดรายวิชาคณิตศาสตร์สากล และวิทยาศาสตร์สากล
 3. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft Teams
 4. จัดการสอนโดยใช้เทคโนโลยีช่วยสอนด้วยคอมพิวเตอร์
 5. จัดการสอนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับครูไทยและครูเจ้าของภาษา จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

จัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น 4 แผนการเรียน
     1.  แผนการเรียนที่ 1     แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ    มี 3  สาขา

 • สาขาคณิตศาสตร์บริหาร
 • สาขานิเทศศาสตร์-สื่อดิจิทัล
 • สาขานิเทศศิลป์
 1. แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ มี 3 สาขา
 • สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิศวกรรม-สถาปัตยกรรม
 1. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส เน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 2. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน เน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร    

จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมดังนี้

 1. กำหนดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูไทยและครูเจ้าของภาษา จำนวน 4-9 คาบ/สัปดาห์
 2. จัดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ  จำนวน 1- 2 คาบ/สัปดาห์
 3. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft Teams
 4. จัดการสอนภาษาฝรั่งเศสกับครไทยและครูเจ้าของภาษา
 5. จัดการสอนภาษาจีนกับครูเจ้าของภาษาและครูไทยที่จบการศึกษาจากประเทศจีนโดยตรง
 6. มีอาจารยฺที่มีความรู้และมีความสามารถในวิชาสาขาที่โรงเรียนเปิดสอนและมีอาจารย์พิเศษที่มีชื่อเสียงมาสอนเสริมนักเรียนตลอดปีการศึกษา

แนวทางการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2566

 1. แนวทางคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

     1.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ปีการศึกษา 2565

     1.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอื่น ๆ

     2.การคัดเลือกนักเรียน

     2.1   เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีแผนการเรียน ดังนี้       

 1. แผนการเรียนที่ 1 คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

– สาขาคณิตศาสตร์บริหาร

– สาขานิเทศศาสตร์-สื่อดิจิทัล

– สาขานิเทศศิลป์

 1. แผนการเรียนที่ 2 คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์

– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

– สาขาวิศวกรรม สถาปัตยกรรม

– สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ

 1. แผนการเรียนที่ 3 ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส  เน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 2. แผนการเรียนที่ 4 ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  เน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

2.2  คุณภาพทางด้านการเรียน นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

      (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

      5 ภาคเรียน และความประพฤติ เรียบร้อย  โดยระดับคะแนนแต่ละแผนการเรียนเป็นดังนี้

       แผนการเรียนที่ 1     คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ   เฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์     2.75   ขึ้นไป

                                                                              เฉลี่ยรายวิชาอังกฤษ          2.75   ขึ้นไป

       แผนการเรียนที่ 2     คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์   เฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์     3.00    ขึ้นไป

                                                                              เฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์    3.00    ขึ้นไป

       แผนการเรียนที่ 3     ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส         เฉลี่ยรายวิชา 5 กลุ่มสาระ    2.00    ขึ้นไป

       แผนการเรียนที่ 4     ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน        เฉลี่ยรายวิชา 5 กลุ่มสาระ    2.00    ขึ้นไป

                                        ผ่านการทดสอบภาษาจีนขั้นพื้นฐานของทางโรงเรียน

 2.3 เมื่อนักเรียนเรียนครบ 6 ภาคเรียน (จบภาคเรียนที่ 2/2565) นักเรียนต้องได้เกรดเฉลี่ย ดังนี้

 1. แผนคณิตศาสตร์- ภาษาอังกฤษ        เกรดเฉลี่ยรวม    2.75    ขึ้นไป
 2. แผนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยรวม    2.00    ขึ้นไป
 3. แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส เกรดเฉลี่ยรวม    2.00     ขึ้นไป
 4. แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน           เกรดเฉลี่ยรวม    2.00     ขึ้นไป

2.4 หากนักเรียนมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแผนการเรียน ทางโรงเรียนจะมีการทดสอบในวิชาเอกของแผนการ
เรียนนั้น ๆ ถ้านักเรียนสอบผ่านก็จะได้รับการเปลี่ยนแผนการ

 

 

Assumption Convent students are capable in conversing with others in the international
community specially towards other countries in the ASEAN group.

Assumption Convent School is well-established school  in the instruction of all English skills.

Assumption Convent School has English native-speaking teachers as well as other
foreign teachers to teach and encourage the English abilities of the students.

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu