logo

Portflio and Interview Preparation

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ขอขอบคุณ

ดร. ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4
จำนวน 75 คน

ในหัวข้อ Portflio and Interview Preparation

การทำแฟ้มสะสมผลงาน และ แนะนำการตอบคำถาม สำหรับการสอบสัมภาษณ์

อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562
เวลา 12.00-12.55 น.

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu