logo

กิจกรรมแข่งขันวาดภาพ โครงการ BCC Artist Award 7 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมแข่งขันวาดภาพ โครงการ BCC Artist Award 7 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
#ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงนัชชา ตรงศิริวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
เด็กหญิงปราณปริยา สังข์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ได้รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร
——————————————————————
#ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพรพุทธ เชื้อเล็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตร
นางสาวสราลี ภักดีวนิพงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ได้รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร
คุณครูผู้รับผิดชอบ คุณครูพิชิต ลาดธรรมมา จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama