logo

โครงการพัฒนาครูและบัคลากร  “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการใช้สื่อ”

วันที่ 23 มีนาคม 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาครูและบัคลากร  “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการใช้สื่อ”

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

โดย รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ และอาจารย์นภาลัย มีลา ณโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama