logo

Author: ithisak

พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในมหามงคลเสด็จเถลิง ถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและสมาคมผู้ปกครองและครูฯพร้อมใจกันจัดพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อสำนึกในความจง รักภักดีและพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น  
Read more
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2559 ปฐมนิเทศและกิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยท่านอธิการิณีเซอร์อัลเฟรด วรศิลป์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมรับน้อง  
Read more
อาสนวิหารอัสสัมชัญได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้าและพิธีเคารพศีลมหาสนิทโดยมีวัตถุประสงเพื่อให้นักเรียนไตรอัสสัมชัญได้เกิดความเชื่อ ความศรัทธาต่อศีลมหาสนิทรวมทั้งตระหนักถึงบทบาทการเป็นคริสชนทีดี  
Read more
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้ครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน เกิดความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือและเป็นการสร้างเครีอข่ายผู้ปกครองนักเรียนในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม  
Read more
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
Read more
การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งามมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “คุณค่า คุณธรรม ปีแห่งเมตตาธรรม” เมื่อวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2559
Read more
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กราบอำนวยพรและต้อนรับเซอร์บุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ และ เซอร์ปริสซิลลา เพียเมือง ในโอกาสที่เซอร์ทั้งสองท่านมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559
Read more
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2559 คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กราบอำนวยพรเซอร์อัลเฟรด เดอ เซนต์ร็อค วรศิลป์ อธิการิณี โอกาสฉลองพัชรสมโภช(60 ปี) ในชีวิตนักบวชคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และต้อนรับเซอร์แทแรสบุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ เซอร์ปริสซิลลา เพียเมือง ที่ท่านมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2559 คณะครู คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กราบอำนวยพรเซอร์อัลเฟรด เดอ เซนต์ร็อค วรศิลป์ อธิการิณีในพิธีมิสซา โอกาสฉลองพัชรสมโภช(60 ปี) ในชีวิตนักบวชคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โดยมีพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู มุขนายกกิตติคุณ พระอัครสังฆราช พอล จาง อิน-นัม  สมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย แมร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย คณะพระสังฆราช คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาญาติพี่น้องสัตบุรุษเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม Trinity Hall โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
Read more
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์รับรางวัล Energy Mind Award 2015 ระดับ 5 ดาวพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากการไฟฟ้านครหลวง ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ สำหรับโครงการ Energy Mind Award ของการไฟฟ้านครหลวง กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ด้วยความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรที่มีจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การจัดนิทรรศการ ส่งเสริมความรู้ให้แก่เยาวชนในเรื่อง AEC การจัดกิจกรรมนำเสนอบทความด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ ที่มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ไปพร้อมๆ กับการมุ่งสู่วิถีแห่งอนาคตของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศได้อย่างยั่งยืน
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu