logo

ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

อัตลักษณ์ของนักเรียน

ซื่อตรง  เรียบง่าย  การงาน
รักเมตตา  กตัญญูรู้คุณ

2016-03-14T15:19:08+00:00
ซื่อตรง  เรียบง่าย  การงาน รักเมตตา  กตัญญูรู้คุณ

ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

HISTORY OF ASSUMPTION CONVENT SCHOOL

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นโรงเรียนแรกที่ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นนักพรตหญิง แพร่ธรรมในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ได้ถือกำเนิดที่ตำบลเลอเวส์วิลล์ ลา เชอนารด์ เมืองชาร์ตร (Chartres)ในประเทศฝรั่งเศส เมื่อ ค.ศ.1696 (พ.ศ.2239 ตรงกับรัชกาลของสมเด็จพระเพทราชาแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง กรุงศรีอยุธยา) โดย บาทหลวงหลุยส์ โชเวต์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์ติน และ เดอมัวเซลมารีอานน์ เดอ ตียี คณะได้ดำเนินงานตามพระพรพิเศษ คือ การศึกษา การรักษาพยาบาล และงานเมตตาสงเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินแดนทุรกันดารและห่างไกล หากเปรียบเทียบคณะภคินีว่าเป็นเมล็ดพืชเล็ก ๆ ที่งอกเงยเจริญเติบโตและหยั่งรากลึกบนผืนแผ่นดินมากกว่า 300 ปี การดำเนินงานของคณะภคินีในประเทศไทยเปรียบเสมือนเมล็ดพืชที่ปลิวมาจากแดนไกล แล้วตกลงบนพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์ของกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า

ในปี ค.ศ. 1902 ข่าวที่มาจากประเทศฝรั่งเศสน่ากังวลมาก เนื่องจากรัฐบาลฝรั่งเศสในขณะนั้น ได้ออกกฎหมายให้โอนทรัพย์สินของคณะนักบวชทั้งหลาย ให้ตกเป็นของฆราวาส และมีผลบังคับครอบคลุมไปถึงอาณานิคมทุกแห่งของประเทศฝรั่งเศส แมร์กังดีด1 รู้สึกถึงความทุกข์ร้อนใจที่กำลังเข้ามา ด้วยว่ากฎหมายดังกล่าว ได้รวมถึงอินโดจีนของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของคณะฯในภูมิภาคนี้ไว้ด้วย  ท่านจึงคำนึงถึงคณะเซอร์จำนวนมากและกิจการต่างๆของคณะฯ ดังนั้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1904 ท่านได้เขียนจดหมายถึง ฯพณฯ พระสังฆราช ชอง หลุยส์ เวย์2 พระสังฆราชประจำราชอาณาจักรสยามในเวลานั้นว่า

“หากว่าพระคุณเจ้าต้องการพวกเซอร์สำหรับมิสซังของพระคุณเจ้า ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะดำเนินการตามนั้น…”3 พระคุณเจ้าได้เสนอว่า”นี่คือสิ่งที่เราจะสามารถทำได้ คือ เปิดสถานฝึกสอนเย็บปักถักร้อยซึ่งเด็กสาว ๆ จะมาได้ทุกวันเพื่อเรียนการฝีมือ ประดิษฐ์เสื้อผ้าที่เย็บปักอย่างละเอียดงดงาม หรือมิฉะนั้นก็เรียนพูดภาษาอังกฤษ เยอรมัน โปรตุเกส ฝรั่งเศส สถานฝึกซึ่งจะเปิดขึ้นนี้ จะสร้างอยู่ใกล้กับวัดอัสสัมชัญ ตรงข้ามสำนักพระสังฆราช…” คณะฯ จึงเริ่มเปิดโรงเรียนแห่งแรกขึ้น ในปี ค.ศ.1905 คือ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 25 ถนนเจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน จากรายงานของแมร์แซงต์ซาเวียร์4 บันทึกว่า “ 7 มีนาคม ค.ศ.1905 คณะเซอร์เซนต์ปอลฯ ซึ่งได้รับมอบหมายให้มาดูแลจัดการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในวันดังกล่าว”5

ดังนั้นวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ.1905 จึงถือเป็นวันก่อตั้งโรงเรียนและเริ่มต้นเปิดทำการสอน โดยมี
แมร์แซงต์ซาเวียร์ เป็นอธิการิณีท่านแรก มีนักเรียนรุ่นแรก 37 คน ครูฆราวาส 2 – 3 คน อธิการิณีและคณะเซอร์ รวมทั้งหมด 8 คน ทำงานเพื่อการศึกษาอบรมแก่เด็กหญิงเพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติ และเป็นผู้มีคุณธรรม โดยมีพระสังฆราชชอง หลุยส์ เวย์ ดำรงตำแหน่งพระสังฆราช และมีคุณพ่อ เอมิล กอลอมเบต์6 เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญในขณะนั้น

ในวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ.19057 (พ.ศ.2448) พระสังฆราชชอง หลุยส์ เวย์ เป็นผู้เสกอาคารเรียน
หลังแรก จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ต่อมาโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้พัฒนาปรับปรุงและก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมจาก 2 ชั้น เป็น 4 ชั้น และจาก 4 ชั้น เป็น 6 ชั้น ปัจจุบันมีอาคารเรียน 2 หลัง วิชาที่เปิดทำการสอนในสมัยแรก ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสและดนตรี นอกจากทางโรงเรียนจะให้ความรู้ด้านวิชาการแล้ว คณะเซอร์ยังให้การอบรมด้านจริยธรรมแก่นักเรียนด้วย

ปีค.ศ.1995 (พ.ศ.2538) โอกาส 90 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้ขยายโรงเรียนไปที่ถนนประมวญ กรุงเทพฯ โดยแยกระดับชั้นประถมศึกษาออกไป เป็นโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปีค.ศ.2005 (พ.ศ.2548)  โรงเรียนมีอายุครบ100 ปี  จึงมีการจัดงานศตพรรษพัชรสมโภชขึ้น โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เสด็จเป็นองค์ประธานงาน  เมื่อวันที่  2  มีนาคม  พ.ศ. 2549

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดการศึกษาตามนโยบายการศึกษาในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ที่เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคือ การให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าถึงสัจธรรมอันสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย์ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย สุภาพเรียบง่าย และเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานอย่างเต็มความสามารถ และเรียนรู้ที่จะรักษาสุขภาพที่ดี ทั้งกายและใจ นอกเหนือจากจุดประสงค์สำคัญดังกล่าว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ยังมีปรัชญาการศึกษาที่ชัดเจนว่า “มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้” รวมทั้งจิตใจงามและความรู้ดี โดยมุ่งหวังให้ธิดาอัสสัมชัญคอนแวนต์ทุกคน ออกไปอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพตามเจตนารมณ์ ที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 100 ปี

1 แมร์กังดีด กูแซ็ง อธิการิณีเจ้าคณะภาคตะวันออกไกล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ค.ศ.1887-1921 จาก www.Spcthai.com
2 พระสังฆราช-ชอง หลุยส์ เวย์ พระสังฆราชประจำราชอาณาจักรสยาม ค.ศ.1875-1909
3 จากบันทึกของ แมร์แซงต์ซาเวียร์ อธิการิณีคนแรก (ค.ศ.1905 – 1907)
4  บันทึกของเซอร์แซงต์ เซเวียร์
5  จากจดหมายเหตุรายวันของคุณพ่อกอลอมเบต์
6  เอมิล กอลอมเบต์  บาทหลวงชาวฝรั่งเศสและเจ้าอาวาสวัดคาทอลิกเล็ก ๆ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แถบบางรัก ชื่อว่า “วัดสวนท่าน” จากบันทึกของคุณพ่อกอลอมเบต์
7  จากสมุดหมายเหตุประจำวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ.1905 ของคุณพ่อกอลอมเบต์

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama