logo

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2561

#ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยในรั้วคอนแวนต์
วันที่ 1 มิถุนายน 2561
ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามกระบวนการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่รู้จักใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย

Comments are closed.
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama