logo

การประกวดการเขียนเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการเขียนเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

ระดับการประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาที่ 1 – 3 หรือเทียบเท่า)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาที่ 4 – 6) หรือศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับอุดมศึกษา
 • ระดับประชาชนทั่วไป (ไม่จํากัดอายุ หรือวุฒิการศึกษา)    

กำหนดระยะเวลา

 • ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ
 • ประกาศผลการประกวดภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.culture.go.th

รางวัลการประกวด
ผู้ชนะการประกวดในแต่ละระดับ จะได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จํานวน 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จํานวน 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จํานวน 10 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 3,000 บาท
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะได้รับเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ติดต่อสอบถาม

 • กลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง
  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • โทร. 0 2247 0013 ต่อ 4406-7 และ 4214
 • โทรสาร 0 2247 0060

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวรพัทธ์ ภควงศ์ / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
izmir escort ankara escort escort bursa escort yalova escort tekirdag escort samsun escort aydın escort diyarbakır escort