logo

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
Read more
การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งามมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “คุณค่า คุณธรรม ปีแห่งเมตตาธรรม” เมื่อวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2559
Read more
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กราบอำนวยพรและต้อนรับเซอร์บุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ และ เซอร์ปริสซิลลา เพียเมือง ในโอกาสที่เซอร์ทั้งสองท่านมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559
Read more
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2559 คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กราบอำนวยพรเซอร์อัลเฟรด เดอ เซนต์ร็อค วรศิลป์ อธิการิณี โอกาสฉลองพัชรสมโภช(60 ปี) ในชีวิตนักบวชคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และต้อนรับเซอร์แทแรสบุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ เซอร์ปริสซิลลา เพียเมือง ที่ท่านมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2559 คณะครู คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กราบอำนวยพรเซอร์อัลเฟรด เดอ เซนต์ร็อค วรศิลป์ อธิการิณีในพิธีมิสซา โอกาสฉลองพัชรสมโภช(60 ปี) ในชีวิตนักบวชคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โดยมีพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู มุขนายกกิตติคุณ พระอัครสังฆราช พอล จาง อิน-นัม  สมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย แมร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย คณะพระสังฆราช คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาญาติพี่น้องสัตบุรุษเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม Trinity Hall โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
Read more
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์รับรางวัล Energy Mind Award 2015 ระดับ 5 ดาวพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากการไฟฟ้านครหลวง ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ สำหรับโครงการ Energy Mind Award ของการไฟฟ้านครหลวง กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ด้วยความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรที่มีจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การจัดนิทรรศการ ส่งเสริมความรู้ให้แก่เยาวชนในเรื่อง AEC การจัดกิจกรรมนำเสนอบทความด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ ที่มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ไปพร้อมๆ กับการมุ่งสู่วิถีแห่งอนาคตของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศได้อย่างยั่งยืน
Read more
คณะเซอร์ขอร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ที่สำเร็จการศึกษาในระดับสูงสุด…. บ้างก็ 6 ปี บ้างก็ 12 ปี และบ้างก็ 15 ปี ที่อยู่กับพวกเรามาสิ่งที่สำคัญที่สุด คงมิใช่การสำเร็จการศึกษาเท่านั้น แต่สิ่งที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใด คือ หัวใจ และชีวิต ที่พร้อมออกไปเผชิญกับสังคมภายนอกที่เต็มไปด้วยสิ่งต่าง ๆ มากมาย ด้วยคุณธรรม และจริยธรรมที่ถูกปลูกฝังมา มิใช่เพียงเพื่อ “ตนเอง” ดำรงชีวิตได้เท่านั้น แต่ยังต้องนำ “ความรัก และเมตตา” ส่งต่อไปยังทุกคนที่ ด้อยโอกาสในสังคมรอบข้าง ไปยังธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั่นคือ แก่นแท้ของ…”ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน” งานด้านการศึกษาของคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรเริ่มขึ้นในประเทศไทย เมื่อ ปี ค.ศ. 1905 (111 ปีที่ผ่านมา) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ (นักเรียนในภาพคือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ รุ่นปัจจุบันที่เพิ่งจบการศึกษา)
Read more
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559 คณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ต้อนรับเซอร์ดาเมียน วงศ์ณิชย์เจริญ และคณะครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ที่มาศึกษาดูงานด้านต่างๆของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนร่วมกัน ณ ห้องวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
โรงรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้รับการตรวจประเมิน “สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน” Energy Mind Award รอบที่ 2 โดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559
Read more
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดกิจกรรม Art Day เพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถทางด้านศิลปะและการแสดง กล้าแสดงออก และได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama