logo

Author: ithisak

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2559 พิธีฉลองศาสนนาม แมร์ไอรีณ ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวง – คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย และพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  
Read more
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2559 คณะกรรมการแผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟและดับเพลิง ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ในหลักการและวิธีการควบคุมเหตุฉุกเฉิน เพลิงไหม้ การ จัดทำแผนอพยพหนีไฟอย่างปลอดภัย  
Read more
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559 คณะครูและนักเรียนเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย  
Read more
พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในมหามงคลเสด็จเถลิง ถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและสมาคมผู้ปกครองและครูฯพร้อมใจกันจัดพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อสำนึกในความจง รักภักดีและพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น  
Read more
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2559 ปฐมนิเทศและกิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยท่านอธิการิณีเซอร์อัลเฟรด วรศิลป์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมรับน้อง  
Read more
อาสนวิหารอัสสัมชัญได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้าและพิธีเคารพศีลมหาสนิทโดยมีวัตถุประสงเพื่อให้นักเรียนไตรอัสสัมชัญได้เกิดความเชื่อ ความศรัทธาต่อศีลมหาสนิทรวมทั้งตระหนักถึงบทบาทการเป็นคริสชนทีดี  
Read more
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้ครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน เกิดความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือและเป็นการสร้างเครีอข่ายผู้ปกครองนักเรียนในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม  
Read more
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
Read more
การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งามมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “คุณค่า คุณธรรม ปีแห่งเมตตาธรรม” เมื่อวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2559
Read more
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กราบอำนวยพรและต้อนรับเซอร์บุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ และ เซอร์ปริสซิลลา เพียเมือง ในโอกาสที่เซอร์ทั้งสองท่านมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu