logo

ข่าวประกาศ

>>>>>ตรวจสอบคะแนน Pre-Onet<<<<< *เฉพาะ ม.3และม.6
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ >>>>>สมัครม.1 คลิก<<<<< >>>>>สมัครม.4 คลิก<<<<< ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) คุณสมบัติของผู้สมัคร      1.1 เป็นนักเรียนหญิงของโรงเรียนในระบบ           กรณีสมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6           กรณีสมัครเข้าเรียนชั้น ม.4 เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      1.2 มีความประพฤติดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของโรงเรียน      1.3 คะแนนเฉลี่ย 4 ภาคเรียน           กรณีสมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 คะแนนเฉลี่ย ป.4 – ป.5 เท่ากับ 2.50 หรือมากกว่าขึ้นไป           กรณีสมัครเข้าเรียนชั้น ม.4 คะแนนเฉลี่ย ม.1 – ม.2 เท่ากับ 2.50 หรือมากกว่าขึ้นไป กำหนดการรับสมัคร รายการ วัน […]
Read more
  ประกาศผลการเรียน ปีการศึกษาที่ 1/2563 >>>>>>ตรวจสอบผลการเรียน<<<<<< ***กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก (สอบวันที่ 23 ตุลาคม 2563) ดาวน์โหลด ทะเบียนประวัตินักเรียน 64 กรอกและนำมาในวันมอบตัว >>>>Download<<<<< ผู้ปกครองรับเอกสารและมอบตัวในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 11.00 น.    และเวลา 12.30 – 15.00 น. ไม่ต้องพานักเรียนมามอบตัว   ผู้ปกครองจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ (อย่างละ 1 ชุด)           2.1 สำเนาใบสูติบัตร           2.2 สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครองกรณีที่บิดา มารดาไม่ใช่ผู้ปกครอง           2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครองกรณีที่บิดา มารดาไม่ใช่ผู้ปกครอง           2.4 […]
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu