logo

ข่าวประกาศ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2565 *ส่งผลตรวจ ATK ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565   https://forms.gle/NnANW1betww4NNpS9 ลิ้งค์สำหรับส่งผลตรวจ ATK ตารางสอบคัดเลือก   เวลา ระยะเวลา วิชา 08.15 – 08.45 น. 30 คณิตศาสตร์ 08.45 – 09.15 น. 30 ภาษาอังกฤษ 09.15 – 09.30 น. 20 พัก 09.30 – 10.00 น. 30 วิทยาศาสตร์ 10.00 – 10.30 น. 30 ภาษาไทยและวิชาสังคม   สถานที่สำหรับการสอบข้อเขียน : ห้องเรียน ชั้น […]
Read more
                                                                   >>>https://student.schoolbright.co/Login<<<
Read more
  >>>>ขอรหัสสำหรับเรียนlearn anywhere <<<<  
Read more
  >>>แบบฟอร์มรับสมัคร ม.1<<<< >>>>แบบฟอร์มรับสมัคร ม.4<<<<    
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565     ผู้ปกครองรับเอกสารและมอบตัวระหว่างวันจันทร์ที่ 13 – วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2565    ในเวลา 08.30 – 11.00 น. และ เวลา 12.30 – 15.00 น. ไม่ต้องพานักเรียนมามอบตัว   ผู้ปกครองจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ (อย่างละ 1 ชุด)    2.1 สำเนาใบสูติบัตร    2.2 สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา และมารดา หรือ สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน และผู้ปกครอง    2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และผู้ปกครอง    2.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ของนักเรียน […]
Read more
  >>>>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก<<<<< กำหนดการมอบตัวลงทะเบียนจะประกาศให้ทราบในลำดับต่อไป
Read more
>>>ผลคะแนนสอบประจำปีการศึกษา1/ 2564<<< Username:ใส่เลขประจำตัวนักเรียนPassword:เลขบัตรประชาชน
Read more
>>>ผลคะแนนสอบประจำปีการศึกษา 2565<<< Password:เลขบัตรประชาชน**ไม่เว้นวรรค ไม่พิมพ์เครื่องหมาย
Read more
>>>>>ลงทะเบียนวิชาเลือก<<<< การลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติมของนักเรียนชั้นม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน  โดยมีเงื่อนไขว่า นักเรียนไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำในวิชาที่เรียนแล้วในชั้นม. 4 และ ม.5( เทอม ที่ 1 )ได้   กำหนดการลงทะเบียน คือ วันศุกร์ที่ 27 คุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.  และสิ้นสุดการลงทะเบียน  วันศุกร์ที่ 29 คุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu