logo

การกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายที่คาดหวังของสถานศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

คะแนนที่คาดหวังระยะ 4 ปี

น้ำหนัก

คะแนน

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

คะแนน

คุณภาพ

คะแนน

คุณภาพ

คะแนน

คุณภาพ

คะแนน

คุณภาพ

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

 

50.00

44.63

ดีเลิศ

45.73

 ยอดเยี่ยม

46.98

ยอดเยี่ยม

48.13

ยอดเยี่ยม

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

30.00

26.15

ดีเลิศ

27.00

ยอดเยี่ยม

2.80

ยอดเยี่ยม

28.90

ยอดเยี่ยม

  1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การ

         สื่อสาร และการคิดคำนวณ

5.00

4.20

ดีเลิศ

4.40

ดีเลิศ

4.60

ยอดเยี่ยม

4.80

ยอดเยี่ยม

  1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง

         มี วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ   

         คิดเห็นและแก้ปัญหา

5.00

4.30

ดีเลิศ

4.40

ดีเลิศ

4.50

ยอดเยี่ยม

4.70

ยอดเยี่ยม

  1.1.3 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

5.00

4.25

ดีเลิศ

4.30

ดีเลิศ

4.40

ดีเลิศ

4.50

ยอดเยี่ยม

  1.1.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

         สารสนเทศและการสื่อสาร

5.00

4.60

ยอดเยี่ยม

4.70

ยอดเยี่ยม

4.80

ยอดเยี่ยม

4.90

ยอดเยี่ยม

  1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

          สถานศึกษา

6.00

5.10

ดีเลิศ

5.40

ยอดเยี่ยม

5.80

ยอดเยี่ยม

6.00

ยอดเยี่ยม

  1.1.6 ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ

         งานอาชีพ

4.00

3.70

ยอดเยี่ยม

3.80

ยอดเยี่ยม

3.90

ยอดเยี่ยม

4.00

ยอดเยี่ยม

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

20.00

18.48

ยอดเยี่ยม

18.73

ยอดเยี่ยม

18.98

ยอดเยี่ยม

19.23

ยอดเยี่ยม

  1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

         สถานศึกษากำหนด

5.00

4.55

ยอดเยี่ยม

4.65

ยอดเยี่ยม

4.75

ยอดเยี่ยม

4.89

ยอดเยี่ยม

  1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

5.00

4.51

ยอดเยี่ยม

4.55

ยอดเยี่ยม

4.59

ยอดเยี่ยม

4.63

ยอดเยี่ยม

  1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ

          แตกต่างและหลากหลาย

5.00

4.72

ยอดเยี่ยม

4.77

ยอดเยี่ยม

4.82

ยอดเยี่ยม

4.87

ยอดเยี่ยม

  1.2.4  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

5.00

4.70

ยอดเยี่ยม

4.76

ยอดเยี่ยม

4.82

ยอดเยี่ยม

4.88

ยอดเยี่ยม

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและ

                  การจัดการ

30.00

26.72

ดีเลิศ

27.29

ยอดเยี่ยม

27.87

ยอดเยี่ยม

28.70

ยอดเยี่ยม

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่

     สถานศึกษากำหนดชัดเจน        

2.00

1.90

ยอดเยี่ยม

1.95

ยอดเยี่ยม

1.97

ยอดเยี่ยม

2.00

ยอดเยี่ยม

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

14.00

12.62

ยอดเยี่ยม

12.79

ยอดเยี่ยม

13.00

ยอดเยี่ยม

13.40

ยอดเยี่ยม

    2.2.1 การจัดองค์กรโครงสร้างและระบบข้อมูล

            สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

3.00

2.85

ยอดเยี่ยม

2.86

ยอดเยี่ยม

2.90

ยอดเยี่ยม

2.95

ยอดเยี่ยม

   2.2.2 การจัดระบบประกันคุณภาพเพื่อสร้าง

           ความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง

5.00

4.47

ดีเลิศ

4.48

ดีเลิศ

4.50

ดีเลิศ

4.70

ดีเลิศ

   2.2.3 การจัดระบบควบคุม ดูแลความปลอดภัย

          ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

3.00

2.80

ยอดเยี่ยม

2.85

ยอดเยี่ยม

2.90

ยอดเยี่ยม

2.95

ยอดเยี่ยม

การกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายที่คาดหวังของสถานศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564(ต่อ)

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

คะแนนที่คาดหวังระยะ 4 ปี

น้ำหนัก

คะแนน

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

คะแนน

คุณภาพ

คะแนน

คุณภาพ

คะแนน

คุณภาพ

คะแนน

คุณภาพ

   2.2.4 การสร้างโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

          พัฒนาคุณภาพ

3.00

2.50

ดีเลิศ

2.60

ดีเลิศ

2.70

ดีเลิศ

2.80

ดีเลิศ

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ

     ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

     ทุกกลุ่มเป้าหมาย

4.00

3.40

ดีเลิศ

3.50

ดีเลิศ

3.60

ดีเลิศ

3.70

ดีเลิศ

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ

     ทางวิชาชีพ

4.00

3.50

ดีเลิศ

3.60

ดีเลิศ

3.70

ดีเลิศ

3.80

 ดีเลิศ

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่

     เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

3.00

2.75

ยอดเยี่ยม

2.85

ยอดเยี่ยม

2.90

ยอดเยี่ยม

2.95

ยอดเยี่ยม

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

     การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

3.00

2.55

ดีเลิศ

2.60

ดีเลิศ

2.70

ดีเลิศ

2.85

ดีเลิศ

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ

                 สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

20.00

16.96

ดีเลิศ

17.65

ดีเลิศ

18.19

ยอดเยี่ยม

18.59

ยอดเยี่ยม

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ

     จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

5.00

4.45

ดีเลิศ

4.49

ดีเลิศ

4.53

ยอดเยี่ยม

4.55

ยอดเยี่ยม

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้

     ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

3.00

2.71

ยอดเยี่ยม

2.75

ยอดเยี่ยม

2.85

ยอดเยี่ยม

3.00

ยอดเยี่ยม

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

3.00

2.35

ดีเลิศ

2.41

ดีเลิศ

2.52

ดีเลิศ

2.63

ดีเลิศ

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

     และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

5.00

4.15

ดีเลิศ

4.20

ดีเลิศ

4.45

ดีเลิศ

4.55

ยอดเยี่ยม

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน

    กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

4.00

3.30

ดีเลิศ

3.80

ยอดเยี่ยม

3.84

ยอดเยี่ยม

3.86

ยอดเยี่ยม

หมายเหตุ สถานศึกษามีการกำหนดค่าเป้าหมายที่คาดหวัง แบ่งเป็น 5 ระดับคุณภาพ คือ

เกณฑ์การพิจารณา

ระดับคุณภาพ

    ผ่านการประเมินร้อยละ            90.00  –  100.00

ยอดเยี่ยม

    ผ่านการประเมินร้อยละ            80.00  –  89.99  

ดีเลิศ

    ผ่านการประเมินร้อยละ            75.00  –  79.99   

ดี

    ผ่านการประเมินร้อยละ            50.00  –  74.99   

ปานกลาง

    ผ่านการประเมินร้อยละ              0.00  –  49.99  

กำลังพัฒนา

 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu