logo

กิจกรรม ซ้อมหนีไฟและดับเพลิง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ได้จัดกิจกรรม ซ้อมหนีไฟและดับเพลิง ให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

การจัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟและดับเพลิง

เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความเชื่อมั่น และเกิดความมั่นใจในตนเอง

สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ได้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น

image004

คณะวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางรัก

image006

คุณครูร่วมการฝึกใช้ถังดับเพลิง

image008

นักเรียนฟังบรรยายวิธีการดับเพลิง

image010 image012 image014 image016 image018

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกปิดถังแก๊สเมื่อเกิดปัญหาเพลิงไหม้

image020

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นฝึกปิดถังแก๊สเมื่อเกิดปัญหาเพลิงไหม้

image022 image024 image026 image028

พนักงานของโรงเรียนร่วมซ้อมดับเพลิง

image032

image034

ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณคณะวิทยากรที่มาให้ความรู้

image036 image038 image040

ตัวแทนนักเรียนรับมอบของที่ระลึกจากการเข้าร่วมกิจกรรม

ผลที่เกิด

จากการจัดกิจกรรมซ้อมการหนีไฟและดับเพลิง พบว่าระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก นักเรียนมีความพึงพอใจในการให้ความรู้จากกิจกรรมที่จัดในครั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้ช่วยส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น นักเรียนได้รับความรู้เรื่องของการป้องกันอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย ร้อยละ 0 และนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

สรุปภาพรวม ผู้ประเมินมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม “ซ้อมการหนีไฟและดับเพลิง ”

ปีการศึกษา 2559 ระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 93.00

สิ่งที่ประทับใจ

นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีคุณครูคอยให้ช่วยเหลือ ทำให้รู้จักวิธีการใช้ถัง

ดับเพลิง แสดงสถานการณ์ได้เหมือนจริง กิจกรรมครั้งนี้มีความสนุกสนาน ได้รับความรู้มากมาย

การนำความรู้ด้านการป้องกันอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย มาแสดง เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu