logo

News

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
Read more
การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งามมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “คุณค่า คุณธรรม ปีแห่งเมตตาธรรม” เมื่อวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2559
Read more
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กราบอำนวยพรและต้อนรับเซอร์บุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ และ เซอร์ปริสซิลลา เพียเมือง ในโอกาสที่เซอร์ทั้งสองท่านมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559
Read more
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2559 คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กราบอำนวยพรเซอร์อัลเฟรด เดอ เซนต์ร็อค วรศิลป์ อธิการิณี โอกาสฉลองพัชรสมโภช(60 ปี) ในชีวิตนักบวชคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และต้อนรับเซอร์แทแรสบุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ เซอร์ปริสซิลลา เพียเมือง ที่ท่านมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2559 คณะครู คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กราบอำนวยพรเซอร์อัลเฟรด เดอ เซนต์ร็อค วรศิลป์ อธิการิณีในพิธีมิสซา โอกาสฉลองพัชรสมโภช(60 ปี) ในชีวิตนักบวชคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โดยมีพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู มุขนายกกิตติคุณ พระอัครสังฆราช พอล จาง อิน-นัม  สมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย แมร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย คณะพระสังฆราช คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาญาติพี่น้องสัตบุรุษเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม Trinity Hall โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
Read more
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์รับรางวัล Energy Mind Award 2015 ระดับ 5 ดาวพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากการไฟฟ้านครหลวง ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ สำหรับโครงการ Energy Mind Award ของการไฟฟ้านครหลวง กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ด้วยความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรที่มีจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การจัดนิทรรศการ ส่งเสริมความรู้ให้แก่เยาวชนในเรื่อง AEC การจัดกิจกรรมนำเสนอบทความด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ ที่มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ไปพร้อมๆ กับการมุ่งสู่วิถีแห่งอนาคตของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศได้อย่างยั่งยืน
Read more
คณะเซอร์ขอร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ที่สำเร็จการศึกษาในระดับสูงสุด…. บ้างก็ 6 ปี บ้างก็ 12 ปี และบ้างก็ 15 ปี ที่อยู่กับพวกเรามาสิ่งที่สำคัญที่สุด คงมิใช่การสำเร็จการศึกษาเท่านั้น แต่สิ่งที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใด คือ หัวใจ และชีวิต ที่พร้อมออกไปเผชิญกับสังคมภายนอกที่เต็มไปด้วยสิ่งต่าง ๆ มากมาย ด้วยคุณธรรม และจริยธรรมที่ถูกปลูกฝังมา มิใช่เพียงเพื่อ “ตนเอง” ดำรงชีวิตได้เท่านั้น แต่ยังต้องนำ “ความรัก และเมตตา” ส่งต่อไปยังทุกคนที่ ด้อยโอกาสในสังคมรอบข้าง ไปยังธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั่นคือ แก่นแท้ของ…”ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน” งานด้านการศึกษาของคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรเริ่มขึ้นในประเทศไทย เมื่อ ปี ค.ศ. 1905 (111 ปีที่ผ่านมา) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ (นักเรียนในภาพคือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ รุ่นปัจจุบันที่เพิ่งจบการศึกษา)
Read more
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559 คณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ต้อนรับเซอร์ดาเมียน วงศ์ณิชย์เจริญ และคณะครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ที่มาศึกษาดูงานด้านต่างๆของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนร่วมกัน ณ ห้องวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
โรงรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้รับการตรวจประเมิน “สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน” Energy Mind Award รอบที่ 2 โดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559
Read more
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดกิจกรรม Art Day เพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถทางด้านศิลปะและการแสดง กล้าแสดงออก และได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu