logo

News

นื่องด้วยวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สำหรับปี 2566 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดให้มีการมอบรางวัลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้รับการคัดเลือกเป็น “บุคคลดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566” ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่น และความพยายามในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีเกณฑ์คัดเลือกสำคัญ คือ เป็นบุคคลที่มีผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่โดดเด่น เป็นรูปธรรม และประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2565 ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดให้บุคคลและหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลดังกล่าวจากนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
Read more
รับสมัคร ครูการงานอาชีพ  1     อัตรา รับสมัคร เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 อัตรา คุณสมบัติ 1. เพศหญิง 2. จบการศึกษาระดับ ปวส. 3. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ สมัครด้วยตนเอง ห้องวิชาการ อาคาร 2  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  เลขที่ 25ซอย เจริญกรุง 40 แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 02-234-7779  
Read more
เซอร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรีย Commencement Exercises High School Department 2022 – 2023 เซอร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu