logo

น.ส.พิมพ์พิชชา สินธุ์พิสิษฐ์วนิชกุล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

น.ส.พิมพ์พิชชา สินธุ์พิสิษฐ์วนิชกุล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการบันไดกวี รุ่นที่ 4 ของบริษัท CSR CPAll ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม จากการประกวดแต่งบทร้อยกรอง มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 50 คน จากผู้สมัครทั่วประเทศ
#ครูผู้ส่งประกวด : มิสศิริวรรณ แม่นแย้ม
#ผู้ให้การอบรม : อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์และกวีซีไรต์
อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์, 
อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์, 
รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ (ไพฑูรย์ ธัญญา) ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และนักเขียนซีไรต์ 
อาจารย์ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และกวีซีไรต์, 
อาจารย์เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ กวีซีไรต์ และอาจารย์พินิจ นิลรัตน์

ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama