logo

ฝ่ายกิจการนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้ครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน เกิดความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือและเป็นการสร้างเครีอข่ายผู้ปกครองนักเรียนในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม เซอร์อัลเฟรด  วรศิลป์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ผู้แทนครูและนักเรียนกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ภาพบรรยายกาศโดยรวมภายในห้องประชุม ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยชั้น ม. 1 ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยชั้น ม. 4           วิทยากร แบ่งปันความรู้เรื่อง “เลี้ยงลูกอย่างไรในยุค IT” โดย นายแพทย์อภิชัย  สิริกุลจิรา
Read more
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งามมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “คุณค่า คุณธรรม ปีแห่งเมตตาธรรม” เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม พ.ศ.2559 คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม นักเรียนรับฟังบรรยายกันอย่างตั้งใจ
Read more
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และกิจกรรมรับน้อง วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2559 ปฐมนิเทศและกิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยท่านอธิการิณีเซอร์อัลเฟรด วรศิลป์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมรับน้อง อธิการิณีเซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ ภาพบรรยายกาศโดยรวม ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยชั้น ม. 1 ผู้แทนนักเรียนชั้นม. 6 กล่าวต้อนรับน้องๆ ต้อนรับน้องๆสู้รั้วอัสสัมชัญฯ สนุกสนานของพี่และน้อง
Read more
ค่ายคุณธรรมมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งามมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “คุณค่า คุณธรรม ปีแห่งเมตตาธรรม” เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559 คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม ภาพบรรยายกาศภายในค่าย ตัวแทนนักเรียนตอบคำถาม คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม
Read more
คณะนักเรียนต้อนรับคณะเซอร์               นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กราบอำนวยพรและต้อนรับเซอร์บุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ และ เซอร์ปริสซิลลา เพียเมือง ในโอกาสที่เซอร์ทั้งสองท่านมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ต้อนรับเซอร์บุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ และ เซอร์ปริสซิลลา เพียเมือง ผู้แทนนักเรียนกล่าวต้อนรับเซอร์บุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ และ เซอร์ปริสซิลลา เพียเมือง ผู้แทนนักเรียนมอบดอกไม้แด่เซอร์บุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ และ เซอร์ปริสซิลลา เพียเมือง
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu