logo

ข่าวประกาศ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ หยุดเรียน 1 วัน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562
Read more
>>>>>>เครื่องแบบเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่<<<<<<<
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ประกาศ รายชื่อนักเรียน และห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
Read more
เนื่องด้วยฝ่ายโยธา เขตบางรัก ทำการขุดเจาะวางท่อระบายน้ำในซอยเจริญกรุง 40 ทำให้สูญเสียพื้นที่การจราจร 1 ช่องทาง เป็นผลให้รถคลื่อนตัวได้ช้า ทางโรงเรียนจึงขอความกรุณาท่านผู้ปกครองส่งบุตรหลานเดินเข้าทางด้านหลังอาสนวิหาร ซึ่งมีครูรักษาการดูแลความปลอดภัยและโปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง ทางโรงเรียนขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
Read more
ประกาศให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มารับสมุดพก และ ปพ. กับคุณครูประจำชั้นที่ห้องศาสนา วันที่ 11 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.30 – 11.00 น.
Read more
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2562(7 มีนาคม 2562) แนวปฏิบัตสำหรับผู้สอบผ่านการคัดเลือก >>>>>>>>>แนวปฏิบัติ<<<<<< ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1   >>>>>>>>>ผลการสอบม.1<<<<<< ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4  >>>>>>>>>ผลการสอบม.4<<<<<<
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ตารางสอบและเนื้อหาสอบปลายภาค    ภาคเรียนที่ 2/2561
Read more
มาตรการเบื้องต้น การป้องกันฝุ่นละออง (PM 25) ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์     ทางโรงเรียนอัสสัมขัญคอนแวนต์มิได้นิ่งนอนใจที่จะหาวิธีและมาตรการป้องกัน ด้วยความไม่ประมาทและไม่ตื่นตระหนก เพื่อให้นักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และสามารถดำเนินการเรียนการสอนได้ตามปกติ เชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางรัก มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฝุ่นละอองในอากาศ วันพุธที่ 30 ม.ค. 62 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วย ให้คำแนะนำนักเรียนเรื่องการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง แจ้งสถานที่ก่อสร้างอาคารข้างเคียง เพื่อหาแนวทางป้องกันการกระจายของฝุ่นละออง ทางโรงเรียนจะแจกหน้ากากอนามัยให้ครูและนักเรียนทุกคนในวันจันทร์ 4 ก.พ. 62 มีการตรวจวัดระดับค่าฝุ่นละอองภายในโรงเรียนเพื่อเฝ้าระวัง
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญ​คอนแวนต์​ ประกาศ​หยุดเรียน วันที่ 31 ม.ก. 2562และ วันที่ 1 ก.พ. 2562
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu