logo

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามกระบวนการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่รู้จักใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
Read more
พิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อขอพรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 โดย คุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธานใน และพิธีพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โดยเซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
Read more
วันที่ 5 มีนาคม 2564 กิจกรรมวันอำลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูต่อสถาบันและร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนเป็นครั้งสุดท้าย ทางโรงเรียนจึงได้จัดพิธีอำลาให้กับนักเรียนโดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการิณี เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกสมาคมศิษย์ฯมอบของที่ระลึกแก่นักเรียน
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ยินดีต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ที่ได้เข้าตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดหลักสูตรการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “เลือกในสิ่งที่ใช่ เรียนในสิ่งที่ชอบ ครูพร้อมสนับสนุนอย่างสุดกำลัง”
Read more
พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองครบ 325 ปี การก่อตั้งคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021 เวลา 09:30 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ก่อนเปิดเรียนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ให้มีความสะอาด ปลอดภัย สร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
Read more
วันที่ 20 มกราคม 2564 เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และผู้แทนคณะครู ให้สัมภาษณ์เชิงลึก (In– Depth Interview) ในโครงการวิจัย เรื่อง “การทบทวนและการสร้างกรอบมโนทัศน์ของสุขภาวะทางปัญญาในคนวัยทำงาน” ดำเนินการโดยคณาจารย์และทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล ผศ.ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี ผศ.ดร.นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล คุณพ่อวิชัย โภคทวี และ นายเอกภพ สิทธิวรรณธนะ ณ ห้องศาสนา อาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
สอนสดออนไลน์ ด้วยระบบ Microsoft Teams #Social distancing #การเว้นระยะห่างทางสังคม คุณครูจัดระบบการเรียนการสอนสดออนไลน์ด้วยแนวคิด “อยู่ที่บ้าน..ก็เรียนได้”
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu