logo

ฝ่ายวิชาการ

พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558  23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 นักเรียนกล่าวคำปฏิญาณ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นระดับชั้น แมร์ไอรีน ชำนาญธรรมให้โอวาท
Read more
นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ          ครบ   70  ปี    วันที่ 9  มิถุนายน 2559
Read more
กิจกรรมวันสุนทรภู่ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมรักษ์ภาษาไทย วันที่ 24 มิถุนายน 2559
Read more
กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมภาษาต่างประเทศ 14 กรกฎาคม  Bastille Day วันชาติฝรั่งเศส  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส ขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร กิจกรรมที่จัดมีดังนี้  1.กิจกรรมตอบปัญหาความรู้ทั่วไปและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส 2.การแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ 3.การร้องเพลงชาติฝรั่งเศสร่วมกัน 4.การจัดบอร์ดความรู้ การจัดบอร์ดความรู้ การตอบปัญหาความรู้ทั่วไปและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส การร้องเพลงชาติฝรั่งเศส
Read more
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแข่งขันระดับนานาชาติ(K* bot Asia 2016) ภายใต้หัวข้อ A Better Tomorrow  ระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2559  ที่ฮ่องกง นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้นำเสนอเรื่อง Traffic Device  Detector  และเป็นที่น่ายินดีที่คือนักเรียนได้รับรางวัลที่ 3  The  most creative นักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันในครั้งนี้คือ 1.เด็กหญิงอรษา                      เชียงแรง          ม.2/4 2.เด็กหญิงชนานาถ                 วิริยะศักดา       ม.1/2 3.เด็กหญิงพิชญาภา                จิตดอน            ม.1/3 4.เด็กหญิงณัฐวศา                   มโนมัยวิบูลย์   ม.1/3 5.เด็กหญิงอฐิตา                      กิจเชวง            ม.1/5  
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu