logo

การแข่งขัน

มาปล่อยของกัน ใน โครงการ “WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS ” “เพราะทุกนาที ต้องมีไฟ(ฟ้า)” …………………………………………………. เพราะทุกวันนี้ “ไฟฟ้า” กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต และขับเคลื่อนอนาคต สวนทางกับสถาณการณ์ไฟฟ้าของบ้านเราที่ยังอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง เราจึงขอชวนคนรุ่นใหม่…มารวมพลัง กลั่นไอเดียคมๆ สร้างความตระหนัก…ทำความเข้าใจ…ให้ชุมชนและโรงไฟฟ้าอยู่ร่วมกันได้ และส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าของไทยอย่างยั่งยืน     กับโครงการ “WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS “ ในหัวข้อ “เพราะทุกนาที ต้องมีไฟ(ฟ้า)” เพื่อสื่อสารแบบสั้นๆ ได้ใจความ กับการประกวดทั้งสองประเภท 1. หนังสั้น ส่งผลงานเป็น story board และเรื่องย่อสำหรับนำไปพัฒนาเป็นคลิปหนังสั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที 2. แอนิเมชั่น ส่งผลงานเป็น story board และเรื่องย่อสำหรับนำไปพัฒนาเป็นคลิปหนังสั้น ความยาวไม่เกิน 2 นาที […]
Read more
วัตถุประสงค์     ๑. เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนที่มีความรู้คู่ความดี มีคุณธรรมและมีความสามารถด้านภาษาสู่เวทีประชาคมโลก ๒. เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้มีโอกาสสร้างเสริมบุคลิกภาพและฝึกอุปนิสัยที่ดีงามผ่านกระบวนการฝึกอบรมของโครงการ ๓. เพื่อให้เครือข่ายผู้นำความดีที่มีความสามารถด้านภาษาในกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาและครูอาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทำงานเป็นทีมเป็นหมู่คณะ มีน้ำใจ มีความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน ประเภทการประกวด     ๑. ประเภทประถมศึกษา (ป.๓ – ป.๖) ๒. ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) ๓. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) / ปวช. ๑-๓ ๔. ประเภทอุดมศึกษา และ ปวส.๑ – ๒    ภาษาที่ใช้ในการประกวด ๑. ภาษาไทย ๒. ภาษาอังกฤษ ๓. ภาษาจีน ปฏิทินโครงการประกวด    ๑. เปิดรับสมัครและส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด วันที่ ๑ พฤษภาคม – […]
Read more
มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช. ปวท. ปวส.) หรือเทียบเท่า ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เข้าร่วมประกวดในโครงการ โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 (Youth Greenovation Awards 2018: YGA 2018) ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และโอกาสไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือเข้าร่วมแสดงผลงาน ในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 16 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดการรับสมัคร www.powerofinnovation.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม LINE : @greenovation Facebook : www.facebook.com/youthgreenovationawards Website : powerofinnovation.or.th จัดโดย มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
Read more
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 17 – 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์ “Motion Graphics Contest on Ethnicity Season1” ภายใต้แนวคิด “ความเคารพ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 110,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร ลายละเอียดติดตามได้ที่นี้
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu