logo

การแข่งขัน

สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งตอบคำถามภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ “IBelieve Championship 2018”ชิงเงินรางวัล กำหนดระยะเวลา ปิดรับสมัคร 27 ส.ค. 2561 สมัครได้ที่ Facebook page : IBelieve Championship แข่งขันในวันที่ 7 ก.ย. 2561 เวลา 8.00-15.30 น. ที่สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ฟรีค่าธรรมเนียมและอาหารกลางวัน ติดต่อสอบถาม Facebook page : IBelieve Championship ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอนนต์ สิริขจร
Read more
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “รักษ์โลกเลิกพลาสติก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด นักเรียน นิสิต นักศึกษาบุคคลทั่วไป ส่งผลงานได้ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม หลักเกณฑ์การส่งผลงาน คลิปวิดีโอความยาว 2 – 5 นาที ไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอ โดยสามารถส่งผลงานได้ ทั้งรูปแบบสารคดี ไวรัลคลิป หนังสั้น โฆษณา แอนิเมชั่น หรืออื่นๆ แนวคิดการสื่อความหมายเกี่ยวกับการรณรงค์ลดขยะพลาสติก และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด เลิก การใช้ถุงพลาสติกและโฟม ผู้ส่งผลงานบันทึกคลิปวิดีโอลงใน CD-ROM หรือFlash Drive ในรูปแบบ MP4และต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่าHD ผู้สมัคร ๑ ราย สามารถส่งผลงานได้ ๑ ชิ้นงาน โดยชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งแบบบุคคลหรือแบบทีม โดยไม่แบ่งประเภทในการตัดสิน คลิปวิดีโอที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใด มาก่อนและเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ การส่งผลงาน ประกอบด้วย […]
Read more
คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 66,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร หัวข้อการประกวด “ความซื่อสัตย์สุจริต” เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ กำหนดให้ใช้พฤติกรรมของครู ที่สะท้อนถึง เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)           มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ทุจริตคดโกง ความตรงต่อเวลา ไม่เพิกเฉยต่อความไม่ซื่อสัตย์สุจริต พูดจริง/ไม่โกหก กรอบและแนวคิด ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ใน 5 ด้าน 9 ข้อ  คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน ประเภทนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ทุกระดับชั้น (อายุไม่เกิน 25 ปี) โดยผู้สมัครหรือผู้ร่วมทีม ต้องมีสถานะในปัจจุบันเป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ และการศึกษา ขั้นตอนการสมัครและส่งผลงาน ผู้เข้าร่วมประกวดต้องลงทะเบียนและส่งผลงานผ่านทางออนไลน์ โดยส่งผลงานผ่านทางการแชร์ Google […]
Read more
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ “อาเซียนในมิติวัฒนธรรม” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทัศนศึกษาประเทศเมียนมา รูปแบบกิจกรรม เป็นกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ “อาเซียนในมิติวัฒนธรรม” การแข่งขันออกเป็น ๒ ระดับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันในระบบทีม ทีมละ ๒ คน (แต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมแข่งขันได้ไม่เกิน ๒ ทีม) ขั้นตอนการสมัคร รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม – ๗ กันยายน ๒๕๖๑ กรอกใบสมัครได้ที่ www.sac.or.th เท่านั้น ไม่รับใบสมัครทางไปรษณีย์และหรืออีเมล์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ รางวัลการแข่งขัน ชนะเลิศ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสำหรับโรงเรียน และประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสำหรับโรงเรียน และประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับที่ […]
Read more
ประเภทผลงาน สารคดี หัวข้อ  “รักเรา รักษ์โลก”  ความยาว 10 นาทีสารคดี หัวข้อ  “รักเรา รักษ์โลก”  ความยาว 10 นาที “เรื่องราวของสภาพแวดล้อม สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ทีี่น่าสนใจ และถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้น เป็นสารคดีสั้น เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ” คุณสมบัติผู้สมัคร 1. นักเรียนระดับชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 2. ส่งประกวดในนามโรงเรียนสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ 3. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งได้มากกว่า 1 ทีม (ทีมละไม่เกิน 10 คน) การส่งผลงาน 1. ส่งผลงาน File VDO (.mp4) เอกสาร และโปสเตอร์ ผ่านทาง Email : [email protected] 2. ส่งผลงานในรูปแบบ DVD FULL HD .mp4 / ภาพถ่ายเบื้องหลัง เอกสาร และโปสเตอร์ พร้อมกล่องและปก มาที่  สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย […]
Read more
บริษัท นานมี จำกัด ขอเเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี : 美南赛能能技言语语汉 : NAN MEE Chinese Language Skills Contest ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 หัวข้อ “มิตรภาพ ยั่งยืน” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ และบัตรทุนการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนทำกิจกรรมและมีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  อันจะนำไปสู่การพัฒนาความคิด ความรู้สึกของตนเอง และพัฒนาความรู้ความชำนาญด้านภาษาจีน เพื่อผลักดันให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้อย่างมีความสุขและรู้จักบูรณาการศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาประเทศต่อไป เพื่อสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมชื่นชมในความสามารถทางด้านภาษาจีนของเยาวชนไทย ตลอดจนขยายความสนใจในการเรียนรู้ภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนออกไปอย่างแพร่หลาย รายละเอียดการประกวด ผู้เข้าประกวดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ผู้เข้าประกวดต้องมีความรู้ภาษาจีนกลางหรือมีประสบการณ์การเรียนภาษาจีนกลางที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาจีนกลางได้ ผู้สมัครต้องประกวดในนามตัวแทนโรงเรียน เป็นทีมๆ ละไม่เกิน  5 คน แต่ละช่วงชั้นส่งได้ไม่เกิน 3 ทีม การประกวดแบ่งช่วงชั้นของผู้เข้าประกวด ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) กลุ่มที่ 3 […]
Read more
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโฆษณาสั้น CSR Tollway Contest 2018 หัวข้อ “Change your mind , Safe your life แค่เปลี่ยน…ชีวิตก็ปลอดภัย” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ชื่อดัง ณ ประเทศญี่ปุ่น มูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถด้านโฆษณาสั้น และส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อให้เยาวชนได้ใช้สื่อออนไลน์ในทางที่สร้างสรรค์ กระตุ้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกวิธี เคารพกฎจราจร คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 25 ปี (เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2536 ถึง 31 ธันวาคม 2546) 1 ทีม (เดี่ยวนับเป็น 1 ทีม) […]
Read more
กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561 หัวข้อ “ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และประกาศนียบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการถ่ายทอดผลงานศิลปะเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในหลากหลายแง่มุมให้กับสังคมได้รับรู้ เพื่อให้คนไทยประจักษ์เห็นคุณค่าของธรรมชาติและความงามของพรรณไม้ดอกไม้ และร่วมกันรักษาหลีกเลี่ยงการทําลาย เพื่อให้ธรรมชาติที่งดงามคงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจด้านศิลปะได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะฝีมือ และมีโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนได้ร่วมชื่นชม เพื่อผลักดันให้ผู้ที่มีความสามารถด้านศิลปะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการช่วยส่งเสริมวงการศิลปะของไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น กลุ่มผู้ส่งผลงานเข้าประกวด กลุ่มที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6) และอาชีวศึกษา กลุ่มที่ 2 ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ระยะเวลาดําเนินโครงการ ระยะเวลาส่งผลงาน : 1 มิถุนายน – 25 ตุลาคม 2561 ส่งผลงานที่ บริษัท นานมี จํากัด 146 ถนนสาทรเหนือ […]
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร และประชาชนทั่วไป รายละเอียดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ภาพตราสัญลักษณ์ เป็นการแสดงถึงการฉลองวาระครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การออกแบบภาพตราสัญลักษณ์ กำหนดองค์ประกอบหลักเป็นสีเขียวมะกอก และประกอบไปด้วยสีอื่นๆ รวมกันแล้วไม่เกิน 4 สี ผลงานต้องเป็นภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมใดก็ได้ ไม่จำกัดเทคนิค ไฟล์ผลงานต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi โดยให้จัดส่งเป็นไฟล์นามสกุล .ai (Adobe illustration) และ .jpg โดยให้ระบุ code สีที่เลือกใช้ใน Mode CMYK / RGB เจ้าของผลงานต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข ภาพหรือสัญลักษณ์ที่มีลิขสิทธิ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า […]
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu