logo

Author: ithisak

พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558  23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 นักเรียนกล่าวคำปฏิญาณ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นระดับชั้น แมร์ไอรีน ชำนาญธรรมให้โอวาท
Read more
นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ          ครบ   70  ปี    วันที่ 9  มิถุนายน 2559
Read more
กิจกรรมวันสุนทรภู่ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมรักษ์ภาษาไทย วันที่ 24 มิถุนายน 2559
Read more
กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมภาษาต่างประเทศ 14 กรกฎาคม  Bastille Day วันชาติฝรั่งเศส  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส ขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร กิจกรรมที่จัดมีดังนี้  1.กิจกรรมตอบปัญหาความรู้ทั่วไปและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส 2.การแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ 3.การร้องเพลงชาติฝรั่งเศสร่วมกัน 4.การจัดบอร์ดความรู้ การจัดบอร์ดความรู้ การตอบปัญหาความรู้ทั่วไปและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส การร้องเพลงชาติฝรั่งเศส
Read more
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแข่งขันระดับนานาชาติ(K* bot Asia 2016) ภายใต้หัวข้อ A Better Tomorrow  ระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2559  ที่ฮ่องกง นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้นำเสนอเรื่อง Traffic Device  Detector  และเป็นที่น่ายินดีที่คือนักเรียนได้รับรางวัลที่ 3  The  most creative นักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันในครั้งนี้คือ 1.เด็กหญิงอรษา                      เชียงแรง          ม.2/4 2.เด็กหญิงชนานาถ                 วิริยะศักดา       ม.1/2 3.เด็กหญิงพิชญาภา                จิตดอน            ม.1/3 4.เด็กหญิงณัฐวศา                   มโนมัยวิบูลย์   ม.1/3 5.เด็กหญิงอฐิตา                      กิจเชวง            ม.1/5  
Read more
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้รับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา โดยคณะกรรมการ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จาก สช.                 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ที่กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกสามปี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ถือเป็นการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด โดยการตรวจติดตามครั้งที่ 1 ได้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2557 สำหรับการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดประจำปีงบประมาณ 2558 – 2560 เป็นการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ซึ่งเป็นการตรวจติดตาม ครั้งที่ 2 โดยทำการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาใน 4 ด้าน คือ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและการจัดระบบบริหาร การดำเนินงานตามแผนพัฒนา การติดตามและประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน การจัดทำรายงานประจำปี และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประเมินภายนอกรอบสามและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย 1.อาจารย์สัมฤทธิ์ รูปสมศรี ประธานกรรมการ 2.ผศ.กานน สมร่าง กรรมการ […]
Read more
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2559 เพื่อแถลงผลงานของสมาคมฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร รวมจิตเพียรธรรม ชั้น 11 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โดยมี เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และได้รับเกียรติจาก อาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หน้าที่ของผู้ปกครองต่อการพัฒนาโรงเรียน” คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2559 เพื่อสานความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ในการรับทราบข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา เซอร์อัลเฟรด  วรศิลป์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง คุณนิรันดร์   นิรันดร์วิชย นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กล่าวรายงานการประชุม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์โสภณ   สาทรสัมฤทธิ์ผล เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในหัวข้อ “หน้าที่ของผู้ปกครองต่อการพัฒนาโรงเรียน” ผลการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 […]
Read more
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรม ซ้อมหนีไฟและดับเพลิง ให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ การจัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟและดับเพลิง เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความเชื่อมั่น และเกิดความมั่นใจในตนเอง สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ได้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น คณะวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางรัก คุณครูร่วมการฝึกใช้ถังดับเพลิง นักเรียนฟังบรรยายวิธีการดับเพลิง นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกปิดถังแก๊สเมื่อเกิดปัญหาเพลิงไหม้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นฝึกปิดถังแก๊สเมื่อเกิดปัญหาเพลิงไหม้ พนักงานของโรงเรียนร่วมซ้อมดับเพลิง ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณคณะวิทยากรที่มาให้ความรู้ ตัวแทนนักเรียนรับมอบของที่ระลึกจากการเข้าร่วมกิจกรรม ผลที่เกิด จากการจัดกิจกรรมซ้อมการหนีไฟและดับเพลิง พบว่าระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก นักเรียนมีความพึงพอใจในการให้ความรู้จากกิจกรรมที่จัดในครั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้ช่วยส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น นักเรียนได้รับความรู้เรื่องของการป้องกันอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย ร้อยละ 0 และนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ สรุปภาพรวม ผู้ประเมินมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม “ซ้อมการหนีไฟและดับเพลิง ” ปีการศึกษา 2559 ระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 93.00 สิ่งที่ประทับใจ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีคุณครูคอยให้ช่วยเหลือ ทำให้รู้จักวิธีการใช้ถัง ดับเพลิง แสดงสถานการณ์ได้เหมือนจริง กิจกรรมครั้งนี้มีความสนุกสนาน ได้รับความรู้มากมาย การนำความรู้ด้านการป้องกันอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย มาแสดง เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
Read more
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ก่อนถึงวันเข้าพรรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ) พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะถือโอกาสเข้าวัดทำบุญ ถวายเทียนพรรษา ตามวัดวาอารามต่างๆ ถึงแม้ว่าปัจจุบันการถวายเทียนได้ถูกปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับเหตุการณ์ เป็นการถวายหลอดไฟฟ้าแทนแล้วก็ตาม การถวายเทียนพรรษาก็ยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยในฐานะประเพณีแห่เทียนพรรษา สมัยก่อน ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พระภิกษุสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอด 3 เดือน เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย สวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น ในการศึกษาพระธรรมคำสอนจำเป็นต้องอาศัยแสงสว่างจากตะเกียงหรือแสงเทียน ชาวบ้านที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็จะนำเทียนที่มีอยู่ในบ้านออกมารวมกัน หล่อให้เป็นเทียนขนาดใหญ่ แล้วจัดขบวนฟ้อนรำแห่ต้นเทียนไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ตามวัด ด้วยความเชื่อที่ว่าผู้ใดถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ ชีวิตจะสว่างไสวดุจแสงเทียน โดยเทียนที่จะนำไปถวายตามวัดมีมีลักษณพิเศษกว่าเทียนทั่วไปคือ มีการแกะสลักลวดลายที่วิจิตรงดงามลงบนต้นเทียน หรือการพิมพ์ลายเทียนแล้วนำไปประดับบนต้นเทียน การประดับตกแต่งขบวนแห่ด้วยผ้าฝ้าย ผ้าไหม ดอกไม้สด เรียกได้ว่างานประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นงานประเพณีที่รวมเอาภูมิปัญญาชาวบ้านแขนงต่างๆ ในท้องถิ่นมาไว้ด้วยกัน เช่น งานหล่อเทียน งานแกะสลักลวดลายไทย งานประดับผ้าไหม ดอกไม้สด งานทอผ้าพื้นเมืองสำหรับเครื่องแต่งกายขบวนฟ้อนรำ การฟ้อนรำ เครื่องดนตรีประจำท้องถิ่น ฯลฯ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์โดยฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและร่วมฟังธรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทยและสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ วัดสวนพลู กรุงเทพฯ  
Read more
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2559 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2559 เพื่อแถลงผลงานของสมาคมฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารรวมจิตเพียรธรรม ชั้น 11 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โดยมีเซอร์อัลเฟรด วรศิลป์เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และได้รับเกียรติจากอาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หน้าที่ของผู้ปกครองต่อการพัฒนาโรงเรียน”  
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu