รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์กับนักเรียนที่เข้ารับการสมัครเรียน

คำแนะนำ
1. กรอกข้อมูลหน้าเว็บให้ครบถ้วน โดยต้องทำการแนบไฟล์ (เอกสารหรือรูป) มาด้วย มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครไม่เสร็จสมบูรณ์

  1. หลังจากสมัครเสร็จสิ้นให้พิมพ์บัตรเลขที่นั่งสอบนำมาแสดงในวันสอบ
  2. ใบรับรองผลการเรียน หรือสำเนาสมุดพกที่แสดงผล 4 ภาคเรียน แนบไฟล์ที่ทำการสแกนหรือเป็นไฟล์เอกสาร
  3. หลักฐานการโอนเงิน แนบไฟล์ที่ทำการสแกน

2. กรุณาส่งใบสมัครเพียงครั้งเดียว หากไม่แน่ใจให้สอบถามข้อมูลจากผู้ดูแลระบบ E-mail : [email protected] โทร 02-234-7779 กด 0

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. 1.1 เป็นนักเรียนหญิง กรณีสมัครเข้าเรียนชั้นม.1 เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีสมัครเข้าเรียนชั้นม.4 เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
  2. 1.2 มีความประพฤติดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของโรงเรียน
  3. 1.3 คะแนนเฉลี่ย 4 ภาคเรียน กรณีสมัครเข้าเรียนชั้นม.1 คะแนนเฉลี่ยป.4 - ป.5 เท่ากับ 2.50 หรือมากกว่าขึ้นไป กรณีสมัครเข้าเรียนชั้นม.4 คะแนนเฉลี่ยม.1 - ม.2 เท่ากับ 2.50 หรือมากกว่าขึ้นไป
©2020 - All Rights Reserved - ASCS Web Team