logo

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561ของโรงเรียนไตรอัสสัมชัญ

วันที่ 1 มิถุนายน 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561ของโรงเรียนไตรอัสสัมชัญ โดยคุณพ่ออุปสังฆราช สมเกียรติ ตรีนิกร ประธานในพิธี คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช ร่วมกับคณะเซอร์ ซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนคาทอลิกไตรอัสสัมชัญ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

Comments are closed.