logo

กิจกรรมปลูกป่าในโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560
งานสิ่งแวดล้อมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดกิจกรรมปลูกป่าในโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ครูและนักเรียน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

Comments are closed.
ASC PAGE