logo

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2560

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2560
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2560
เพื่อแถลงผลงานของสมาคมฯในปีการศึกษาที่ผ่านมาและ การแถลงรายรับ- รายจ่าย งบดุลของสมาคม
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารรวมจิตเพียรธรรม ชั้น 11 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
การแสดง Modern Rhythmic Gymnastic โดยเด็กหญิงพีรานีนน์ สามัคคียกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
และได้รับเกียรติจากอาจารย์จิรนันท์ สกุลตั้งไพศาล มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เข้าใจเด็กยุค IT พร้อมสู่ Thailand 4.0”

Comments are closed.
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama