logo

สอบ PRE 9 วิชาสามัญ และ สอบ PRE GIFTRD

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ขอขอบคุณ สถาบันบัณฑิตแนะแนว
ที่มอบข้อสอบให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการจัดสอบ
สอบ PRE 9 วิชาสามัญ (ทุกแผนการเรียน) +
วิชาเฉพาะทางแพทย์ (สายวิทย์)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจ
จำนวน 126 คน
และ สอบ PRE GIFTRD ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่สนใจ จำนวน 24 คน
เมื่อวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2562
ณ อาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama