logo

แนวทางการสอบ ชิงทุนการศึกษา ในประเทศจีน และแนวทางเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ขอขอบคุณ

นางสาว วรรธกร ประกอบบารมี
นางสาว ศศิกาญจน์ ปิติอานนท์
นางสาว ศุภศิริ อับดุลเลาะมาน
นางสาว ชญาดา ญาณวิโรจน์กุล และ
นางสาว พรวรา โพธิ์เมือง

ศิษย์รุ่น 103 ที่ให้คำแนะนำน้องๆ
ม.3/1 และ ม.3/3 ในการเลือกแผนการเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ แบ่งปันสายใยแห่งความรัก ความผูกพัน กับเพื่อนๆ
ในรั้วอัสสัมชัญคอนแวนต์

แนะนำ น้องๆ ม.6/5 และ ม.6/6
ในการเลือกคณะ/ สาขาวิชา แนวทางการสอบ
ชิงทุนการศึกษา ในประเทศจีน และแนวทางเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562
ณ Meeting Room 1 ชั่วโมงแนะแนว

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama