logo

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา2561

วันที่ 6 มิถุนายน 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์โดยเซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม ท่านอธิการิณีได้แสดงความชื่นชมยินดีและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา2561 วิชาคณิตศาสตร์100คะแนนเต็ม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
O-NET ม.3
1นางสาวฑิตญา อิศรศักดาติกุล 
2นางสาวดาริกา กุลรัตนรักษ์
O-NET ม.6
1นางสาวสรชา เรียนศรีวิไล ปัจจุบันศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.นางสาวณัฐมน เรืองเวทสวัสดิ์ ปัจจุบันศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3.นางสาวธนพร คูหากาญจน์ ปัจจุบันศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4นางสาวปุญญิศา ศรีเมือง ปัจจุบันศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
kayseri escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan mersin escort bayan denizli escort bayan diyarbakir escort bayan trabzon escort bayan usak escort bayan sinop escort bayan