logo

ประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์”

กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 2. เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 3. เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 4. เพื่อเป็นการแสดงพลัง ความรัก ความสามัคคีของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งบุคลากรภาครัฐ และประชาชน ในการมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยแสดงความสามารถ ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์และศิลปะ ผ่านการนำเสนอภาพวาดสะท้อนเรื่องราวการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพไทยในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่ายิ่งในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความเคารพรัก และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของกองทัพไทย
 5. เพื่อรวบรวมผลงานจากการประกวดที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ บันทึกเป็นประวัติศาสตร์ โดยจะนำไปจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย และเผยแพร่ ไปสู่สาธารณชน

หลักเกณฑ์การประกวด

 1. หัวข้อการประกวด
  เรื่อง “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์”
 2. ระดับการประกวด
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
  • ระดับประชาชนทั่วไป
 3. รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน
  ผู้ส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมประกวดสื่อให้เห็นถึงแนวความคิดเกี่ยวกับ “การปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพแห่งราชอาณาจักรไทย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

การส่งผลงานการประกวด

 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ
 • ผลงานที่สร้างสรรค์จะต้องมีองค์ประกอบภาพของเหล่าทหารไทยในการปฎิบัติภารกิจหน้าที่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 2 ชิ้น โดยผลงานนั้นต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง
 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถตั้งชื่อด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับแนวคิดหลักหรือเนื้อหา
 • ผลงานจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง และจะต้องไม่เคยร่วมแสดงนิทรรศการหรือได้รับรางวัลในการประกวด ที่ใดมาก่อน
 • แนบประวัติส่วนตัวพร้อมชื่อ-ที่อยู่ของผู้ส่งผลงาน รวมทั้งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับผลงานลงในแบบฟอร์มที่กําหนดให้
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ “กองบัญชาการกองทัพไทย” โดยผลงานจะนําไปจัดแสดงไว้ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งประกวด “กองบัญชาการกองทัพไทย” ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อสารสนเทศ ทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของภาพวาดและไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
 • เจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด เด็ดขาด

รูปแบบและลักษณะการส่งผลงาน

 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า สร้างผลงานลงในผ้า Canvas ขนาด 80 x 100 ซม. โดยใช้สีอะคริลิค (Acrylic) หรือสีน้ํามัน (Oil painting) และใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ
 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานระดับประชาชนทั่วไป สร้างผลงานลงในผ้า Canvas ขนาด 80 x 100 ซม. โดยใช้สีน้ํามัน (Oil painting) และสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ

การส่งผลงาน

 • เปิดรับสมัคร 24 เมษายน – 15 สิงหาคม 2562
 • ผู้สมัครสามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซส์ www.rtarf-social.com และส่งผลงานตามมาที่อยู่

ศูนย์ประสานงานโครงการประกวดภาพวาด กองทัพไทย
ที่อยู่ เลขที่ 32 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 6 ถนนลาดพรัาว
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2539-8447

 • ประกาศผลรอบคัดเลือกทาง www.rtarf-social.com และ Facebook กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

หลักเกณฑ์การพิจารณา

 1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (20 คะแนน)
 2. เนื้อหาสาระของภาพ (20 คะแนน)
 3. องค์ประกอบศิลป์ (20 คะแนน)
 4. การให้สีสัน (20 คะแนน)
 5. ความประณีต ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพ (20 คะแนน) 

หรือ…. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะไม่แยกประเภทของผลงานศิลปกรรม โดยถือเอาคุณภาพของผลงานเป็นเกณฑ์การตัดสิน

รางวัลการประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 3 รางวัล
  • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา มูลค่า 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 10 รางวัล
 • ระดับประชาชนทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล มูลค่า 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล มูลค่า 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 3 รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 10 รางวัล

หมายเหตุ
ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลเพื่อนําส่งให้กรมสรรพากรตามประมวล กฎหมายรัษฎากร

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์ประสานงานโครงการประกวดภาพวาด
  32 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 6 ถนนลาดพร้าว
  แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
  กรุงเทพมหานคร 10310
 • โทรศัพท์ : 0-2539-8447
 • โทรสาร : 0-2539-8056
 • E-mai : [email protected]
 • Add line : @rtarf
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama